Nabavka usluga održavanja kompjutorske opreme

Datum objave: 06.09.2016. 15:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

981-7-2-17-3-2/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE
IDB/JIB 4227617220007
Kontakt osoba Tanja Ćorluka
Adresa Kneza Domagoja bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 329-908
Faks (036) 332-093
Elektronička pošta info@aposo.gov.ba
Internet adresa www.aposo.gov.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2017 Godina(e)

II 3.b-1. Obrazloženje razloga za trajanje duže od četiri (4) godine

S obzirom da je kraj 2016.godine i znamo koliko imamo na raspolaganju za 2017.godinu provodimo proceduru za 2016 i
2017.godinu

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22222,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga održavanja kompjutorske opreme


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluge servisiranja računalne opreme za 2016 i 2017

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50334400-9 Usluge održavanja komunikacijskog sustava


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

26.000Km

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar, Sarajevo i Banja Luka

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Da bi sudjelovao u konkretnom postupku javne nabave, ponuđač mora zadovoljavati minimalne kvalifikacijske uvjete,
utvrđene srazmjerno predmetu ove nabave i to: a) da ispunjava uvjete iz člana 45. stav (1) točaka c) i d) Zakona; b) da je
registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabave; c) da ispunjava uvjete ekonomske i finansijske sposobnosti i
d) da je tehnički i profesionalno sposoban za realizaciju predmetnog ugovora.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti (član 46. Zakona):
Ponuđač je, u svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, dužan u ponudi dostaviti dokaz o
registraciji u odgovarajućem profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj je registriran ili da osigura posebnu izjavu ili
potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom
nabave, kako slijedi:
- ponuđač iz BiH koji je gospodarsko društvo / poduzeće / pravno lice: aktuelni izvod o registraciji iz sudskog registra.
Aktuelni izvod iz sudskog registra mora sadržavati sve podatke, za koje je, prema važećim propisima o registraciji, propisano
da ih takav dokument sadrži;
- ponuđač iz BiH koji je fizičko lice / obrtnik - poduzetnik: odgovarajući dokument o registraciji izdan od nadležnog organa
, prema važećim propisima o obrtnicima / poduzetnicima. Dokument o registraciji mora biti dostavljen u osnovnom tekstu,
sa svim eventualnim izmjenama i dopunama;
- ponuđač čije je sjedište izvan BiH: odgovarajući dokument koji je ekvivalentan dokumentima iz prethodnih alineja izdat od
nadležnog organa prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača / zemlje u kojoj je registriran ponuđač, a kojim
ponuđač dokazuje da je registrovan za obavljanje predmetne nabavke.
3.7 Dokazi iz točke 3.6 se dostavljaju original ili ovjerena kopija, s tim da datum izdavanja originala nije stariji od šest mjeseci
računajući od dana dostavljanja ponude (pod danom dostavljanja ponude smatra se dan / datum koji je ugovorni organ
odredio u tenderskoj dokumentaciji kao dan / datum za prijema ponuda).

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Ekonomska i financijska sposobnost (član 47. tačke a) i d) Zakona)
Ponuđač je, u svrhu dokazivanja ekonomske i finansijske sposobnosti, dužan dokazati:
a) da je transakcijski bankarski račun ponuđača aktivan i
3.9 Ponuđač je dužan dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica navedenih
u tački 3.8:
a) odgovarajući dokument/dokaz koji izdaje banka ponuđača ili druga finansijska institucija (npr. Centralna banka BIH), u
skladu s pozitivnim propisima, a kojim se dokazuje ispunjenje uslova da je transakcijski bankarski račun ponuđača aktivan.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Tehnička i profesionalna sposobnost (član 49. tačke a), b) i e) Zakona)
Ponuđač je, u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, dužan dostaviti izjavu o tehničkoj opremljenosti i
osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže za izvršenje konkretnih usluga i osiguranja kvaliteta.
Ponuđač mora biti certificiran u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001, ISO 20000 i ISO 27001 ili ekvivalenti traženih
standarda.
3.11 Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja
činjenica navedenih u tački 3.10:
Izjavu da posjeduje sve tehničke uvjete i ima na raspolaganju dovoljan broj certificiranih osoba za servisiranje opreme koja
je predmetom ove nabave.
Ovjeren preslik traženih certifikata izdanih od nadležnih ureda za certificiranje.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

20.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 20.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 20.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto Kneza Domagoja bb, Mostar

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
981-7-2-17-3-2/16
PODIJELI: