Nabavka usluga održavanja multietničkog groblja i njegove prateće infrastrukture na području općine

Izvor: eKapija.ba, 09.06.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKI NAČELNIK                                  

                                              

Broj: 04 -49-2-871/14

Datum: 09.06.2014. godine

                                                                                           

Na osnovu člana 20.Odluke o upravljanju i održavanju grobalja-mezarja na području općine Tešanj,(„Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj:1/14),Zaključka Općinskog vijeća Tešanj broj:01-05-06-4317-4/11 od 15.03.2012. godine („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj:2/12),  a u vezi sa članom 132. Odluke o provođenju izmjena i dopuna prostornog plana Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7a/09) radi privođenja zemljišta namjeni, a u skladu sa članom 30. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj:11/07), Općinski Načelnik, r a s p i s u j e

 

J A V N I     P O Z I V

 

I  PREDMET JAVNOG POZIVA

1.1.Predmet Javnog poziva je iskazivanje interesa radi održavanja multietničkog groblja (u daljem tekstu-groblje) i njegove prateće infrastrukture na području općine Tešanj. Pod održavanjem groblja, u skladu sa članom 4. stav 15. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine ZE-DO kantona“, broj:17/08), podrazumijeva se upravljanje, održavanje i uređivanje prostora i objekata za obavljanje ispraćaja i sahrane umrlih lica.

1.2. Predmet ovog poziva je privođenje namjeni parcele koja je prikazana na katastarskom planu kao k.p.br. 605/3 zv. „Ljeskovac“  njiva 5 klase površine 5180 m2  upisane u PL broj:123  K.O. Ljetinić, kojoj prema podacima starog premjera odgovara parcela označena kao:k.č. br. 252 zv. „Ljeskovac“ njiva 5. klase površine 5180 m2  upisane u zk. uložak 200 K.O. Ljetinić sa uknjiženim pravom vlasništva na nekretnini A. lista Državna svojina, a pravo korištenja Općina Tešanj sa dijelom 1/1 .

1.3.Lokalitet na kojem je predviđeno uređenje groblja se nalazi u obuhvatu Prostornog plana Općine Tešanj. Predmetnoj parceli omogućen je pristup sa magistralne ceste M4, nerazvrstanom cestom. Predmetna parcela udaljena je od magistralne ceste M-4 cca 2,0 km, na kojoj će se vršiti  sahranjivanje posmrtnih ostataka svih konfesija i ostalih sa područja općine Tešanj. Planski period korištenja predmetne parcele za namjenu groblja je 30 (trideset) godina za potrebe do 20.000 stanovnika.

1.4.Uređenje predmetne parcele za potrebe sahrane posmrtnih ostataka, a u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast,  izvršiti će upravitelj koji sa Općinom Tešanj zaključi ugovor o održavanju groblja.

 

II NAKNADA

1.1.Budući upravitelj groblja neće Općini Tešanj plaćati naknadu za korištenje predmetne parcele za namjenu groblja, u periodu dok se predmetna parcela koristi za potrebe ukopa posmrtnih ostataka umrlih.

1.2. Budući upravitelj naplaćivati će naknadu za korištenje grobnih mjesta shodno sa pravilima koji je dužan donijeti u skladu sa članom 20.stav 2. Odluke o upravljanju i održavanju grobalja-mezarja na području općine Tešanj.

 

III  PRAVO UČEŠĆA NA JAVNI POZIV

Pravo učešća na Javni poziv imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica, predviđena članom 8. stav 2. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine ZE-DO kantona“, broj:17/08):

a/    Javna preduzeća,

b/    Domaće i strano privredno društvo,

c/    Udruženje građana,

d/    Vjerske zajednice,

e/    Obrtnik (domaći i strani).

koja u momentu prijave na javni poziv imaju registrovanu djelatnost  označenu klasifikacionom oznakom:

-  96.03 /Pogrebne i srodne djelatnosti ili

-  81.30 /Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina.

 

       

A: Trg Alije Izetbegovića     T: +387 32 650 022     F: +387 32 650 220     W: opcina-tesanj.ba     E: suad.huskic@opcina-tesanj.ba    

 

IV  PRIJAVA NA JAVNI POZIV

1.1.Prijava na javni poziv podnosi se Komisiji za ocjenu ponuda, koju će formirati Općinski Načelnik, posebnim rješenjem. Sa svim prijavljenim kandidatima Komisija će obaviti intervju.

1.2. Odluku o rangiranju  kandidata,  Komisija će donijeti na osnovu utvrđenih  činjenica o raspoloživosti pravnog ili fizičkog lica resursima i kapacitetima  (ljudskim,  materijalnim, finansijskim i sl.) za početak obavljanja djelatnosti,

1.3. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „PRIJAVA NA JAVI POZIV-ODRŽAVANJE GROBLJA-NE OTVARAJ“ neposredno u šalter Sali Općine ili preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu: Općina Tešanj, ul.Trg Alije Izetbegovića, broj 11, 74260 Tešanj.

Prijava na Javni poziv treba da sadrži: naziv-odnosno firmu, kopiju obrazaca sudske registracije za pravna lica ili odobrenje nadležnog općinskog organa o obavljanju djelatnosti za fizička lica, tačnu adresu, kontakt telefon prijavljenog kandidata.

1.4. O međusobnim pravima i obavezama između odabranog kandidata i Općine Tešanj  zaključiti će se poseban pismeni ugovor.

1.5. Rok za dostavljanje prijava na Javni poziv je 10. juli 2014. godine.

Neblagovremene prijave  neće se razmatrati.

Općina Tešanj ne snosi nikakve troškove prijavljenih kandidata po ovom Javnom pozivu, te zadržava pravo da ovaj Javni poziv izmijeni ili poništi bez obaveze obrazlaganja i nema nikakvu odgovornost prema prijavljenim ponuđačima.

Javni poziv će se objaviti na web stranici Općine Tešanj - www.opcina-tesanj.ba, na Oglasnoj ploči Općine Tešanj i u lokalnim medijima.

Zainteresovani sve detaljnije informacije mogu dobiti u Službi za finansije, privredu komunalne i inspekcijske poslove Općine Tešanj, svakim radnim danom od 8,00-16,00 sati, odnosno putem telefona na broj: 032 650-022.

 

Dostavljeno:                                                                           

1.Mediji                                                                                          

2.Oglasna ploča       

3. Arhiva

                                                         

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr.sci. Suad Huskić, profesor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: