Nabavka usluga održavanja SAP sustava (FMIS, HCM sustav)

Datum objave: 25.08.2016. 16:00 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.08.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

799-1-2-1110-3-282/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB 4227248350007
Kontakt osoba Valentina Bevanda
Adresa Mile Budaka 106a
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-703
Faks (036) 335-787
Elektronička pošta sektor.nabave@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Podrška održavanju SAP sustava (FMIS, HCM sustav)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Podrška održavanju SAP sustava (FMIS, HCM sustav)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

160.534,00 KMII 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

160534,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovna zgrada Društva, ulica Mile Budaka 106 A, 88 000 Mostar

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

24 mjeseca

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje se vrši temeljem ispostavljenog računa ovjerenog od strane ovlaštene osobe Ugovornog tijela, na osnovu stvarno
izvršenih usluga u roku od 30 dana.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuditelji trebaju uz ponudu dostaviti sljedeće dokaze:
• Izvod iz sudskog registra ili ekvivalentan dokument kojeg je izdalo nadležno tijelo ili tijelo u zemlji podrijetla ili
zemlji iz koje ponuditelj dolazi, a koji pokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti, original ili
ovjerena kopija, s tim da original ne smije biti stariji od 3 mjeseca.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti u smislu članka 50. Zakona, ponuditelji trebaju ispuniti sljedeće minimalne
uvjete:
a) uspješno iskustvo, u posljednje 3 (tri) godine, u realizaciji minimalno 2 (dva) ugovora o uslugama na održavanju SAP
sustava, čija pojedinačna vrijednost iznosi minimalno 50% ukupno procijenjene vrijednosti nabave.
b) adekvatne obrazovne i stručne kvalifikacije uposlenog osoblja, prema sljedećim minimalnim kriterijima - ponuditelj
raspolaže sa najmanje 7 (sedam) certificiranih konzultanata, koji će neposredno vršiti usluge koje su predmet nabave, sa
sljedećim kvalifikacijama:

- po 1 konzultant za svaki modul (MM, FI, FA, CO, SD, HCM) i 1 konzultant predviđen za sistem- administratora - svi
sa radnim iskustvom od minimalno 3 (tri) godine kao certificirani SAP konzultanti.

c) pismo autorizacije izdano od strane ovlaštenog proizvođača softwera, kojim se Ponuditelj ovlašćuje da može
ponuditi uslugu održavanja SAP sustava Naručitelja/ Ugovornog tijela;

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

14.9.2016.

IV 3.c. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 26.9.2016. 11:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda


Datum i vrijeme 26.9.2016. 12:00:00


Adresa i mjesto Ul. Mile Budaka 106 A, 88 000 Mostar

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija dostavlja se na pisani zahtjev ponuditelja, na jedan od sljedećih načina koji zahtjeva ponuditelj:
• Osobno preuzimanje u prostorijama ugovornog tijela
• Putem pošte (preporučena pošiljka s povratnicom običnom ili brzom poštom (u slučaju da se dostavljanje vrši
brzom poštom troškove dostavljanja snosi ponuditelj).
• Putem elektronske pošte
Svi zainteresirani ponuditelji imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju, prije otkupa (osim ukoliko je objavljena na
portalu javnih nabavki). Uvid će se omogućiti svakom zainteresiranom ponuditelju koji dostavi pisani zahtjev, na jedan od
sljedećih načina koji zahtjeva ponuditelj:
• U prostorijama ugovornog tijela
• Dostavljanjem poštom preporučeno s povratnicom i
• Dostavljanjem elektroničkom poštom u zaštićenom, nepromjenjivom obliku.
Natječajna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana od 08-15:30 h uz prethodnu najavu na telefon 036/335-729
ili fax 036/335-773. Dobavljači mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko ponuditelj nije u mogućnosti
preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, može mu se na njegov zahtjev dostaviti običnom ili brzom poštom (u slučaju da
se dostavljanje vrši brzom poštom troškove dostavljanja snosi dobavljač).


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Valentina Bevanda
Adresa Mile Budaka 106a
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-729
Faks (036) 335-773
Elektronička pošta valentina.bevanda@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
799-1-2-1110-3-282/16
PODIJELI: