Nabavka usluga održavanja seminara iz oblasti ekonomskih znanosti

Datum objave: 22.09.2016. 13:55 / Izvor: Akta.ba, 22.09.2016.

Broj: 1-11-16-4-3341-6/16

Mostar, 08.09.2016 godine

 

PREDMET: Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavu usluge održavanja seminara iz oblasti ekonomskih znanosti

 

a) Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Adresa: Ortiješ bb, 88000 Mostar

Identifikacijski broj: 4227685650001

Detaljna adresa za korespondenciju: Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Telefon: +387 (0)36 281 000

Faks:+387 (0)36 281 010

E mail: info@bhansa.gov.ba

Web stranica: www.bhansa.gov.ba

 

b) Opis predmeta javne nabave

Predmet javne nabave su usluge održavanja seminara u zemlji i inozemstvu iz oblasti ekonomskih znanosti koji će se provoditi u ovoj i narednoj godini za zaposlenike Agencije a radi praćenja noviteta u financijskom svijetu u što spada:

• učešće na seminaru

• Angažman certificiranih predavača

• edukacijski materijal

• Izdavanje certifikata o provedenoj obuci za sve kandidate.

Za potrebe Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

 

c) period za koji se zaključuje ugovor:

Ugovori se zaključuju do 30.06.2017.godine.

 

d) kriterij za izbor ponude sukladno članku 64. Zakona:

Po svakoj prispjeloj ponudi se utvrđuje

 

e) Uvjeti i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:

Uvjet:

Daje ponuđač registriran za pružanje usluga stručnog osposobljavanja (koje su predmet javne nabave) od strane nadležnog tijela

Dokaz:

Ponuđač je dužan dostaviti Izvod iz sudskog registra

 

f) Period važenja ponude:

Do 30.06.2017.godine

 

g) Način dostavljanja ponude:

Putem pošte, faxa ili elektronski

 

h) Adresa na koju se ponuda dostavlja :

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88 000 Mostar

 

i) Datum i vrijeme pregovaranja ili diskusija sa ponuđačima ako je to neophodno:

Nema pregovora

 

j) Vrsta i vrijednost garancije za ozbiljnost ponude ili uredno izvršenje ugovora, ukoliko su one predviđene:

Nema zahtjeva za garanciju

 

k) Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od tri godine:

Zaključi vat će se više jednokratnih ugovora do 30.06.2017.godine.

 

j) Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto, vrijeme):

30.06.2017.godine u 12. sati, Mostar

 

m) Web adresa stranice na kojoj se moze preuzeti dodatna dokumentacija (ako je dodatna dokumantacija predvidjena)

Nema dodatne dokumentacije

 

n) Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine formira komisiju koja će po prijemu svake ponude evaluirati i predložiti zaključenje ugovora ili odbijanje ponude, zavisno od kvaliteta prispjele ponude i raspoloživosti budžetskih sredstava Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH

 

o) Podaci o kontakt osobi:

Ime i prezime:

Marko Perić

Telefon: +387(0) 36 281 230

Faks: +387 (0)36 281 010

E mail:marko.peric@bhansa.gov.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: