Nabavka usluga održavanja softwera i hardwera u laboratoriji za ispitivanje i kalibraciju vodomjera

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-2-1-530/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Kadrić Amel, dipl. pravnik
Adresa: Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033204575
Faks: 033204575
Internet adresa:www.viksa.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 35.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
11/14 - Održavanje software-a i hardware-a u laboratoriji za
ispitivanje i kalibraciju vodomjera (red. broj 97 iz Plana nabavke
roba i usluga za 2014.g.)
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Poslovne prostorije ugovornog organa u Sarajevu
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 17.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 24.6.2014. Vrijeme: 13:45
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.6.2014. Vrijeme: 14:45
Mjesto: ul. Terezija broj 38, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuđači imaju mogućnost uvida u tendersku dokumentaciju.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku
izrade ponude. Uplatu za tendersku dokumentaciju izvršiti u korist
"UniCredit banka" dd Sarajevo, broj računa 338-900-22082747-53
uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj
blagajni KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo, ul. Jaroslava Černija broj 8,
Sarajevo. Za dodatne informacije za tehnički dio tenderske
dokumentacije kontakt osoba: Puriš Esnef, dipl.ing.maš., tel.
033/774 923.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Kujundžić Elma
Adresa: ul. Terezija broj 38
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033667557
Faks: 033200313
Elektronska po{ta: elmak@viksa.ba
Internet adresa:www.viksa.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Kujundžić Elma
Adresa: ul. Terezija broj 38, soba broj 20
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033667557
Faks: 033200313
Elektronska po{ta: elmak@viksa.ba
Internet adresa:www.viksa.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Puriš Esnef, dipl.ing.maš.
Adresa: ul. Gliše Jankovića broj 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033774923
Faks: 033200313
Elektronska po{ta:esnefp@viksa.ba
Internet adresa:www.viksa.ba
(A-7852-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: