Nabavka usluga održavanja teretnih, putničkih i priključnih vozila iz proizvodnog programa: Isuzu, Lada, Mercedes, Renault, Nissan, Fiat

Datum objave: 19.08.2016. 08:29 / Izvor: Akta.ba, 19.08.2016.

Broj nabavke: 18277/16

Predmet nabavke: Nabavka usluga održavanja vozila:

 

LOT 1: teretna vozila iz proizvodnog programa Isuzu

LOT 2: putnička vozila iz proizvodnog programa Lada

LOT 3: teretna vozila iz proizvodnog programa Mercedes

LOT 4: teretna vozila iz proizvodonog programa Renault

LOT 5: putnička i teretna vozila iz proizvodnog programa Nissan

LOT 6: putnička i teretna vozila iz proizvodnog programa Fiat

LOT 7: priključna vozila različitih proizvodnih programa

 

I. Komunikacija

Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:

Merima Bajrić, tel: +387 33 256 173, e-mail adresa: merima.bajric@bhtelecom.ba ili

Kenan Cepić,tel: +387 33 256 174, e-mail adresa: kenan.cepić@bhtelecom.ba

Fax: +38733 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

 

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

Javno nadmetanje sa ovlaštenim predstavnicima ponuđača čije se ponude ocjene prihvatljivim u skladu sa tenderskom dokumentacijom biće održano na adresi navedenoj u posebno dostavljenom pozivu za javno nadmetanje. Trajanje nadmetanja biće određeno pozivom za javno nadmetanje i biće vremenski ograničeno.

Tok postupka javnog nadmetanja je detaljno opisano modelom tenderske dokumentacije.

 

II. Dostavljanje ponuda

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:

“Ponuda za nabavku: usluge održavanja vozila, LOT ___________, broj nabavke: 18277/16.“

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: ul. Franca Lehara br. 7- Protokol, 71000 Sarajevo.

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: do 08.09.2016. godine do 11:00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljačima neotvorene.

 

III. Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji za predmetnu nabavku. Ponude koje nisu u skladu sa tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku javnog nadmetanja.

 

IV. Tenderska dokumentacija

Za tendersku dokumentaciju se plaća naknada u iznosu od 15,00 KM. Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju isključivo na Protokolu BH Telecoma, ul. Franca Lehara br. 7 prije nego što je otkupe.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma, Protokol, ul. Franca Lehara br. 7, Sarajevo uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaza o izvršenoj uplate naknade broj: 18277/16 (za nabavku usluga održavanja vozila) sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: + 387 33 256 171 i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima.

Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacije se ne može dostavljati putem e-maila.

Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi:

15,00 KM za domaće ili 7,50 EUR za ino-ponuđače.

Transakcijski račun za uplatu TD za domaće ponuđače: 1610 0000 3095 0092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na naloga za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponuđača)

Transakcijski račun za uplatu TD za ino-ponuđače: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA39 1611 0000 0124 8933.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: