Nabavka usluga održavanja, upravljanja i kontrole sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

MINISTARVSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I
ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 993-1-2-1-7/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarvstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona
Sarajevo
Kontakt osoba: Sadagić Jasna
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200666100003
Telefon: 033562086
Faks: 033562177
Elektronska po{ta: mpz@mpz.ks.gov.ba
Internet adresa:mpz.ks.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 10
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje upravljanje i kontrola sistema javne rasvjete na
području Kantona Sarajevo
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje sistema javne rasvjete u Kantonu Sarajevo
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 25.4.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 21.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 21.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Multimedijalna Sala Kantona Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije možete dobiti u sobi 4, na tel: 564-444; 063
284 401 Kontakt osoba: Sadagić Jasna;
Sve iskazane cijene su date na godišnjem nivou. Okvirni sporazum
se sklapa na 3 godine.
Uplata za preuzimanje tenderske dokumentacije u iznosu od 10,00
KM po LOT-u se vrši na:
- depozitni račun KS broj 338-000-22100192-63 kod Unikredit
Banke
- vrsta prihoda 722631
- budžetska organizacija: 1501001
- opština 077-Centar Sarajevo
- svrha uplate: Naknada za tendersku dokumentaciju
Tenderska dokumentacija se može preuzeti u ul. Obala Kulina bana
4, soba br. 4
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Sadagić Jasna,soba 4
Adresa: Obala Kulina bana 4
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033562444
Faks: 033562177
Elektronska po{ta: mpz@mpz.ks.gov.ba
Internet adresa:mpz.ks.gov.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje sistema Javne rasvjete
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje Javne rasvjete na području Općina Stari Grad
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Područje Općine Stari Grad
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
120.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 godine
III. Podkriteriji
1. Uslovi plaćanja, učešće: 15,00 %
2. Cjena, učešće: 40,00 %
3. Tehnička opremljenost, učešće: 10,00 %
4. Kadrovska osposobljenost, učešće: 10,00 %
5. Referentni dosadasnji radovi, učešće: 10,00 %
6. Rok izlaska po pozivu, učešće: 5,00 %
7. Izgradnja opreme sa tehničkim atestima izdanim od
akreditovanih tijela i CE oznakom, učešće: 5,00 %
8. Zbrinjavanje EE otpada na ekološki prihvatljiv naćin, učešće:
5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kanton Sarajevo
V. Dodatne informacije
UGOVORI SE ZAKLJUČUJU NA JEDNU GODINU, A
OKVIRNI SPORAZUM NA TRI GODINE
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje sistema Javne rasvjete
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje Javne rasvjete na području Općine Centar
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Područje Općine Centar
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
110.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 godine
III. Podkriteriji
1. Uslovi plaćanja, učešće: 15,00 %
2. Cjena, učešće: 40,00 %
3. Tehnička opremljenost, učešće: 10,00 %
4. Kadrovska osposobljenost, učešće: 10,00 %
5. Referentni dosadasnji radovi, učešće: 10,00 %
6. Rok izlaska po pozivu, učešće: 5,00 %
7. Izgradnja opreme sa tehničkim atestima izdanim od
akreditovanih tijela i CE oznakom, učešće: 5,00 %
8. Zbrinjavanje EE otpada na ekološki prihvatljiv naćin, učešće:
5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kanton Sarajevo
V. Dodatne informacije
UGOVORI SE ZAKLJUČUJU NA JEDNU GODINU, A
OKVIRNI SPORAZUM NA TRI GODINE
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje sistema Javne rasvjete
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje Javne rasvjete na području Općine Novo Sarajevo
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Područje Općine Novo Sarajevo
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
120.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 godine
III. Podkriteriji
1. Uslovi plaćanja, učešće: 15,00 %
2. Cjena, učešće: 40,00 %
3. Tehnička opremljenost, učešće: 10,00 %
4. Kadrovska osposobljenost, učešće: 10,00 %
5. Referentni dosadasnji radovi, učešće: 10,00 %
6. Rok izlaska po pozivu, učešće: 5,00 %
7. Izgradnja opreme sa tehničkim atestima izdanim od
akreditovanih tijela i CE oznakom, učešće: 5,00 %
8. Zbrinjavanje EE otpada na ekološki prihvatljiv naćin, učešće:
5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kanton Sarajevo
V. Dodatne informacije
UGOVORI SE ZAKLJUČUJU NA JEDNU GODINU, A
OKVIRNI SPORAZUM NA TRI GODIN
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje sistema Javne rasvjete
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje Javne rasvkete na području Općine Novi Grad
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Područje Općine Novi Grad
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
150.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 godine
III. Podkriteriji
1. Uslovi plaćanja, učešće: 15,00 %
2. Cjena, učešće: 40,00 %
3. Tehnička opremljenost, učešće: 10,00 %
4. Kadrovska osposobljenost, učešće: 10,00 %
5. Referentni dosadasnji radovi, učešće: 10,00 %
6. Rok izlaska po pozivu, učešće: 5,00 %
7. Izgradnja opreme sa tehničkim atestima izdanim od
akreditovanih tijela i CE oznakom, učešće: 5,00 %
8. Zbrinjavanje EE otpada na ekološki prihvatljiv naćin, učešće:
5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kanton Sarajevo
V. Dodatne informacije
UGOVOR SE ZAKLJUČUJE NA JEDNU GODINU, A
OKVIRNI SPORAZUM NA TRI GODINE
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje sistema Javne rasvjete
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje Javne rasvjete na području Općine Ilidža
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Područje Općine Ilidža
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
11.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 godine
III. Podkriteriji
1. Uslovi plaćanja, učešće: 15,00 %
2. Cjena, učešće: 40,00 %
3. Tehnička opremljenost, učešće: 10,00 %
4. Kadrovska osposobljenost, učešće: 10,00 %
5. Referentni dosadasnji radovi, učešće: 10,00 %
6. Rok izlaska po pozivu, učešće: 5,00 %
7. Izgradnja opreme sa tehničkim atestima izdanim od
akreditovanih tijela i CE oznakom, učešće: 5,00 %
8. Zbrinjavanje EE otpada na ekološki prihvatljiv naćin, učešće:
5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kanton Sarajevo
V. Dodatne informacije
UGOVORI SE ZAKLJUČUJU NA JEDNU GODINU, A
OKVIRNI SPORAZUM NA TRI GODINE
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje sistema Javne Rasvjete
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje Javne rasvjete na području Općine Ilijaš
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Područje Općine Ilijaš
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
80.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 godine
III. Podkriteriji
1. Uslovi plaćanja, učešće: 15,00 %
2. Cjena, učešće: 40,00 %
3. Tehnička opremljenost, učešće: 10,00 %
4. Kadrovska osposobljenost, učešće: 10,00 %
5. Referentni dosadasnji radovi, učešće: 10,00 %
6. Rok izlaska po pozivu, učešće: 5,00 %
7. Izgradnja opreme sa tehničkim atestima izdanim od
akreditovanih tijela i CE oznakom, učešće: 5,00 %
8. Zbrinjavanje EE otpada na ekološki prihvatljiv naćin, učešće:
5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kanton Sarajevo
V. Dodatne informacije
UGOVORI SE ZAKLJUČUJU NA JEDNU GODINU, A
OKVIRNI SPORAZUM NA TRI GODIN
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje sistema Javne rasvjete
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje Javne rasvjete na području Općine Trnovo
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Područje Općine Trnovo
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
60.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 godine
III. Podkriteriji
1. Uslovi plaćanja, učešće: 15,00 %
2. Cjena, učešće: 40,00 %
3. Tehnička opremljenost, učešće: 10,00 %
4. Kadrovska osposobljenost, učešće: 10,00 %
5. Referentni dosadasnji radovi, učešće: 10,00 %
6. Rok izlaska po pozivu, učešće: 5,00 %
7. Izgradnja opreme sa tehničkim atestima izdanim od
akreditovanih tijela i CE oznakom, učešće: 5,00 %
8. Zbrinjavanje EE otpada na ekološki prihvatljiv naćin, učešće:
5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kanton Sarajevo
V. Dodatne informacije
UGOVORI SE ZAKLJČUJU NA JEDNU GODINU, A OKVIRNI
SPORAZUM NA TRI GODINE
ANEKS B
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje sistema Javne rasvjete
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje Javne rasvjete na području Općine Hadžići
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Područje Općine Hadžići
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
80.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 godine
III. Podkriteriji
1. Uslovi plaćanja, učešće: 15,00 %
2. Cjena, učešće: 40,00 %
3. Tehnička opremljenost, učešće: 10,00 %
4. Kadrovska osposobljenost, učešće: 10,00 %
5. Referentni dosadasnji radovi, učešće: 10,00 %
6. Rok izlaska po pozivu, učešće: 5,00 %
7. Izgradnja opreme sa tehničkim atestima izdanim od
akreditovanih tijela i CE oznakom, učešće: 5,00 %
8. Zbrinjavanje EE otpada na ekološki prihvatljiv naćin, učešće:
5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kanton Sarajevo
V. Dodatne informacije
UGOVORI SE ZAKLJUČUJU NA JEDNU GODINU, A
OKVIRNI SPORAZUM NA TRI GODINE
ANEKS B
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje sistema Javne rasvjete
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje Javne rasvjete na području Općine Vogošća
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Područje Općine Vogošća
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
80.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 godine
III. Podkriteriji
1. Uslovi plaćanja, učešće: 15,00 %
2. Cjena, učešće: 40,00 %
3. Tehnička opremljenost, učešće: 10,00 %
4. Kadrovska osposobljenost, učešće: 10,00 %
5. Referentni dosadasnji radovi, učešće: 10,00 %
6. Rok izlaska po pozivu, učešće: 5,00 %
7. Izgradnja opreme sa tehničkim atestima izdanim od
akreditovanih tijela i CE oznakom, učešće: 5,00 %
8. Zbrinjavanje EE otpada na ekološki prihvatljiv naćin, učešće:
5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kanton Sarajevo
V. Dodatne informacije
UGOVORI SE ZAKLJUČUJU NA JEDNU GODINU, A
OKVIRNI SPORAZUM NA TRI GODINE
ANEKS B
Lot broj 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nadzor i upravljanje Javnom rasvjetom Kantona Sarajevo
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Rad Centra za nadzor i upravljanje Javnom rasvjetom Kantona
Sarajevo
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Na području Kantona Sarajevo
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
90.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 godine
III. Podkriteriji
1. Uslovi plaćanja, učešće: 15,00 %
2. Cjena, učešće: 40,00 %
3. Tehnička opremljenost, učešće: 10,00 %
4. Kadrovska osposobljenost, učešće: 10,00 %
5. Referentni dosadasnji radovi, učešće: 10,00 %
6. Rok izlaska po pozivu, učešće: 5,00 %
7. Izgradnja opreme sa tehničkim atestima izdanim od
akreditovanih tijela i CE oznakom, učešće: 5,00 %
8. Zbrinjavanje EE otpada na ekološki prihvatljiv naćin, učešće:
5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kanton Sarajevo
V. Dodatne informacije
UGOVORI SE ZAKLJUČUJU NA JEDNU GODINU, A
OKVIRNI SPORAZUM NA TRI GODINE
(A-6250-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: