Nabavka usluga održavanja vatrogasnih sredstava i opreme u 2014. godini

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

MINISTARSTVO ODBRANE BIH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-2-1-439/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Sulejman Abazovic
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
Internet adresa:www.mod.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 6
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Predmet javne nabavke je pružanje usluga održavanja vatrogasnih
sredstava i opreme u 2014. godini za potrebe OS BiH i MO BiH.
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Pružanje usluga održavanja vatrogasnih sredstava i opreme u 2014.
godini za potrebe OS BiH i MO BiH, će se obavljati u servisu
dobavljača ili na terenu (lokacije jedinica OS BiH), sukcesivno,
tokom godine po pismenim dispozicijama ugovornog organa, kako
je navedeno u zahtjevu, u roku kako je ponuđać naveo u ponudi.
Periodični pregled za LOT1-LOT6
Periodični pregled aparata pod stalnim pritiskom treba da obuhvati
slijedeće radnje:
1. Vanjski pregled opšteg stanja aparata obzirom na koroziju i
fizička oštečenja,
2. Vanjski pregled aparata i kompletnost svih dijelova aparata,
3. Pregled uočljivosti i čitljivosti natpisa i upustava za rukovanje
na apartu,
4. Provjera roka za vršenje hidrauličkog ispitivanja čvrstoće i
nepropustljivosti rezervoara,
5. Kontrolu radnog pritiska u aparatu (osim CO2 aparata),
6. Kontrolu ispravnosti manometra,
7. Izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje,
8. Pregled stanja spojeva cijevi i mlaznice uz propuhivanje
zrakom i obaveznu zamjenu oštečenih ili dotrajalih dijelova i
zaptivača,
9. Provjeru mase sredstava za gašenje vaganjem, te upisivanje na
samoljepivu naljepnicu i lijepljenje na rezervoar aparata,
10. Protresanja aparata u obrnutom položaju radi rastresanja praha.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Budžet unstitucija BiH
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
čl.24. ZJN)- dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje
djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
čl.25. ZJN)- uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje
uvjeta kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
(čl.26. ZJN)- dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta
kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 28.4.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 5.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 5.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Hamdije Kreševljakovića 98, ured 226
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje vatrogasnih aparata i opreme
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
- Periodično ispitivanje pp aparata
- Punjenje praznih vatrogasnih aparata
- Zamjena rezervnih dijelova
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
po jedinici mjere
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
44.615,37 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Servisi dobavljača i jedinice i ustanove MO BiH i OS BiH
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje vatrogasnih sredstava i opreme
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
- Periodično ispitivanje pp aparata
- Punjenje praznih vatrogasnih aparata
- Zamjena rezervnih dijelova
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
po jedinici mjere
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
36.666,66 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Servisi dobavljača i jedinice i ustanove MO BiH i OS BiH
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje vatrogasnih sredstava i opreme
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
- Periodično ispitivanje pp aparata
- Punjenje praznih vatrogasnih aparata
- Zamjena rezervnih dijelova
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
po jedinici mjere
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
35.128,20 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Servisi dobavljača i jedinice i ustanove MO BiH i OS BiH
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje vatrogasnih sredstava i opreme
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
- Periodično ispitivanje pp aparata
- Punjenje praznih vatrogasnih aparata
- Zamjena rezervnih dijelova
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
po jedinici mjere
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
29.487,18 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Servisi dobavljača i jedinice i ustanove MO BiH i OS BiH
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje vatrogasni sredstava i opreme
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
- Periodično ispitivanje pp aparata
- Punjenje praznih vatrogasnih aparata
- Zamjena rezervnih dijelova
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
po jedinici mjere
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
44.102,55 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Servisi dobavljača i jedinice i ustanove MO BiH i OS BiH
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje vatrogasnih sredstava i opreme
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
- Periodično ispitivanje pp aparata
- Punjenje praznih vatrogasnih aparata
- Zamjena rezervnih dijelova
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
po jedinici mjere
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
34.871,79 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do 3 godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Servisi dobavljača i jedinice i ustanove MO BiH i OS BiH
(A-5061-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: