Nabavka usluga osiguranja lica i imovine

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD PT BIHAĆ
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 580-7-2-4-27/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Kazneno popravni Zavod PT Bihać
Kontakt osoba: Omerdić Jasminka, Dupanović Muhamed i
Mulabdić Hasan
Adresa: Rasima Delića bb
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4263311370001
Telefon: 037220312
Faks: 037220312
Elektronska po{ta: kpzbihac@bih.net.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga osiguranja lica i imovine
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
- Osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti sa
otkupljenom amortizacijom i franšizom
- osiguranje građavinskih objekata i opreme od dopunskog rizika
izlijevanja vode i vodovodnih cijevi uključujući i centralno
grijanje - osiguranje na prvi rizik
- obavezno i potpuno kasko osiguranje pmv bez franšize sa uklj.
rizikom od krađe
- kolektivno osiguranje zaposlenika i zatvorenika
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 13.5.2014. Vrijeme: 14:30
Adresa i mjesto: Rasima Delića bb, Bihać
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Ponude je potrebno dostaviti najkasnije do datuma utvrđenog u
tenderskoj dokumentaciji. Ponude moraju sadržavati svu
dokumentaciju traženu tenderskom dokumentacijom. Ugovorni or-
gan neće snositi troškove ponuđača po ovom javnom pozivu.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u
prostorijama KPZ-a Bihać od 08,00-14,00 sati. Svi zainteresirani
ponuđači moraju ugovornom organu dostaviti pismeni zahtjev za
izdavanje tender. dokumentacije.
(D-6620-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: