Nabavka usluga osiguranja motornih vozila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

MINISTARSTVO ODBRANE BIH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-2-1-418/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: gosp. Mirza Čizmić, gosp. Mehmed Konaković
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
Internet adresa:www.mod.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Osiguranja motornih vozila MO i OS BiH
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Osiguranja motornih vozila MO i OS BiH za 2014, godine (polisa
obaveznog osiguranja za sva vozila prema utvrđenim jedinstvenim
tarifnim grupama, tehnički pregled, polise kasko osiguranja za
vozila, izdavanje zelenih kartona za vozila koja će putovati izvan
BiH po najavi OS BiH i osiguranje putnika po putniku)
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
izkazano u T.D.
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
109.401,70
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine.
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Budžet institucija Bosne i Hercegovine
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Osiguravatelji trebaju uz ponudu dostaviti Aktelni Izvod iz sudskog
registra o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj
djelatnosti koja je predmet ove nabavke u zemlji u kojoj su osnovali
firmu, a za fizička lica uvjerenje nadležnog organa da mu je dozvola
da se bavi djelatnošću koja spada u predmet nabavke još uvijek
važeća.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
a) da dostavi dokaz o broju otvorenih računa ne starije od 30 dana
od momenta predaje ponude.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
a) uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 2 ugovora čiji su
karakter i kompleksnost isti onima koji se odnose na predloženi
ugovor, u 2011 i/ili 2012 i/ili 2013 godini;
b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije pružaoca usluga i/ili
kvalifikacije njegovog rukovodećeg osoblja i naročito
kvalifikacije lica, odnosno lica koja su odgovorna za pružanje
konkretnih usluga;
c) da ima odobrenje za rad izdat od strane Agencija za nadzor
osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 28.4.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 5.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 5.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Hamdije Kreševljakovića br. 98, Sarajevo
(A-5074-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: