Nabavka usluga osiguranja od autoodgovornosti i autonezgoda sa zelenim kartonom i potpuno kasko-osiguranje motornih vozila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 402-7-2-4-51/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Adisa Rustempašić
Adresa: Maršala Tita 16
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200770770002
Telefon: 033567587
Faks: 033567587
Elektronska po{ta: adisa.rustempasic@predsjednistvobih.ba
Internet adresa:www.predsjednistvobih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Odluka o pokretanju postupka izbora dobavljača za usluge
osiguranja od autoodgovornosti i autonezgoda sa zelenim
kartonom i potpuno kasko-osiguranje motornih vozila
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Osiguranje od autoodgovornosti i autonezgoda sa zelenim
kartonom i potpuno kasko-osiguranje postojećih motornih vozila ,
bez franšize, sa uključenim rizikom od krađe, za potrebe
Predsjedništva BiH
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 8.5.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Maršala Tita
16, 71000 Sarajevo
(D-6670-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: