Nabavka usluga osiguranja vozila i radnih mašina i osiguranja opće odgovornosti iz djelatnosti

Datum objave: 26.04.2019. 11:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.04.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

781-1-2-28-3-15/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" TUZLA
IDB/JIB 4209232530007
Kontakt osoba Aldina Halilčević
Adresa Husinskih rudara b.b.
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 302-555
Faks (035) 302-556
Elektronska pošta komunalac@bih.net.ba
Internet adresa www.komunalac.com.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 5.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge osiguranja


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga osiguranja vozila i radnih mašinai osigruanja opće odgovornosti iz djelatnosti

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila
  66516400-4 Usluge osiguranja opće odgovornosti


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

9.5.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.5.2019. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.5.2019. 11:00:00
Adresa i mjesto Ul. Husinskih rudara bb, 75000 Tuzla


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Aldina Halilčević
Adresa Husinskih rudara b.b.
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 302-563
Faks (035) 302-556
Elektronska pošta javne.nabavke@komunalac.com.ba
Internet adresa www.komunalac.com.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Osiguranje vozila i radih mašina

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Obavezno osiguranje AO, AN i kasko osiguranje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja


III Ukupna količina ili obim ugovora

Usluge osiguranja za 71 vozilo

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

41000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ul.Husinskih rudara bb 75000 Tuzla

VI Dodatne informacije

Usluge obaveznog osiguranja AO i AN nabavljaju se za 71 vozilo, kasko osiguranje nabavlja se za 5 vozilaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Osiguranje opće odgovornosti iz djelatnosti

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Osiguranje opće – javne odgovornosti osiguranika za štete usljed smrti, ozljede tijela ili zdravlja kao i oštećenja ili uništenja
stvari treće osobe, koja je nastala iz djelatnosti osiguranika.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja


III Ukupna količina ili obim ugovora

4000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ul. Husinskih rudara bb 75000 Tuzla

VI Dodatne informacije

Usluge osiguranja opće odgovornosti iz djelatnosti ugovaraju se na osiguranu sumu od 10.000,00 KM

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
781-1-2-28-3-15/19
PODIJELI: