Nabavka usluga osiguranja zaposlenika, novca i vrijednosnica u prijenosu kod poštonoša i poštanskim jedinicama za potrebe Društva

Datum objave: 12.10.2016. 15:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

238-1-2-597-3-134/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba Strucni Tim
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta amra.redzepovic@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

277200,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o osiguranju zaposlenika, novca i vrijednosnica u prijenosu kod poštonoša i poštanskim jedinicama za potrebe
Društva


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog ugovora je, osiguranje zaposlenika od nesretnog slučaja/kolektivno kombinovano osiguranje; i osiguranja
novca i vrijednosnica od rizika razbojništva u visini do 20.000,00 KM (po jednom poštonoši) koje poštonoše nose za isplatu
na kućnu adresu; od rizika izvršenja ili pokušaja izvršenja razbojništva i provalne krađe kao i obijesti (vandalizma) na
osiguranim stvarima u toku izvršenja ili pokušaja izvršenja, u iznosima osiguranih suma po poštanskoj jedinici se ubraja
novac i vrijednosnice koje se nalaze u poštanskih jedinicama na šalterima u manipulaciji (šalterskoj ladici i kasi) i pozadinskoj
kasi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66510000-8 Usluge osiguranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3.085

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isplate osigurane sume su organizacione jedinice ugovornog organa koje posluju na područjima sledećih kantona:
• Sarajevski;
• Unsko-sanski;
• Srednjobosanski;
• Tuzlanski;
• Hercegovačko-neretvanski,
• Zeničko-dobojski;
• Bosansko-podrinjski

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kako je navedeno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz:
a) o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbijede
posebnu Izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je
u vezi sa predmetom nabavke;
b) Potvrda nadležne Agencije za nadzor osiguranja BiH da ponuđač ima odobrenje za rad, izdato od Agencije.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da je ponuđač u poslednje 3 (tri) finanasijske godine, najmanje u 2 (dvije) finansijske godine ostavrio pozitivan
finanasijski rezultat.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Tabelu za određivanje postotka trajnog gubitka invaliditeta opće radne sposobnosti osiguranika kao posljedica
nesretnog slučaja.Uz tabelu za određivanje postotka trajnog gubitka invaliditeta, ponuđač je dužan dostaviti opće i posebne
uslove osiguranja, osiguranika, kao posljedica nesretnog slučaja-nezgode.
b) Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora u poslednje dvije godine, čiji je predmet osiguranje
imovine i lica, čiji su karakter i kompleksnost odnosi na nabavku:Usluga osiguranja zaposlenika, novca i vrijednosnica u
prijenosu.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

3.11.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.11.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 11.11.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto Obala Kulina bana 8

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
238-1-2-597-3-134/16
PODIJELI: