Nabavka usluga periodične provjere sposobnosti zaposlenika za rukovanjem oružjem

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM
SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 243-7-2-4-974/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM
SARAJEVO
Kontakt osoba: Adnan Lagumdžija
Adresa: OBALA KULINA BANA 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200211100005
Telefon: 033446774
Faks: 033224536
Internet adresa:www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluge periodične provjere sposobnosti zaposlenika za
rukovanjem oružjem
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
U skladu sa Tenderskom dokumentacijom
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 30.4.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: Protokol BH Telecoma d.d. Sarajevo, Obala
Kulina bana 8, 71000 Sarajevo
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponuđač je
obavezan dostaviti pismeni zahtjev na fax 033 / 224 -536 ili na
Protokol BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, Sarajevo.
Tenderska dokumentacija može se preuzeti lično na protokolu BH
Telecoma uz pismeni zahtjev za preuzimanje tenderske
dokumentacije - u skladu sa stavom 1 ove tačke ili će ista na osnovu
pismenog zahtjeva biti poslana preporučenom poštom na adresu
ponuđača.
Ponuđač tendersku dokumentaciju može obezbjediti i na način da
ista bude poslana brzom poštom na trošak ponuđača, uz obavezu da
ponuđač navede i dostavljača kojem će dati nalog za preuzimanje
tenderske dokumentacije na protokolu BH Telecom-a.
Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u Tendersku
dokumentaciju prije samog otkupa iste. Uvid se može izvršiti
svakog radnog dana od 07:30 do 16:00 sati na protokolu BH
Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo.
Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom ponuđača
dostaviti poštom ili lično na adresu: BH Telecom d.d., Sarajevo,
Protokol, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo sa naznakom:
"Ponuda broj 32056/14 A.L. - " NE OTVARAJ.
Ponude dostavljene nakon datuma i sata, te ponude koje nisu pre-
date putem Protokola se neće razmatrati i biće vraćene na adresu
ponuđača neotvorene. Naručilac ne snosi nikakve troškove u
postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razjašnjenja
nejasnoća iz ponude mogu se pozvati određeni ponuđači da u toku
razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru
najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa ponudom.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit, a
najkasnije do 21.04.2014. godine do 16:00 sati- na fax: 033 224
536. Kontakt osoba Adnan Lagumdzija 033/ 224 508 ; e-mail:
adnan.lagumdzijaŽbhtelecom.ba
(D-5936-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: