Nabavka usluga periodičnog ljekarskog pregleda radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom

Datum objave: 28.04.2021. 12:04 / Izvor: Akta.ba, 28.04.2021.

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU DODJELE UGOVORA ZA USLUGE IZ

ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA BROJ: PR 01-EDB/2021

 

 

Predmet nabavke:

Periodični ljekarski pregled radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom,

za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Bihać

 

Poštovani,

Pozivamo Vas da dostavite svoju ponudu u postupku dodjele ugovora o nabavci usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH, koji za predmet nabavke ima uslugu ljekarskih pregleda - periodični ljekarski pregled radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Bihać.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16).

 

1. Predmet nabavke

a) Naziv ugovornog organa: Javno preduzeće Elektroprivreda BiH, d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“, Bihać

b) Opis predmeta nabavke: usluga ljekarskih pregleda - periodični ljekarski pregled radnika sa posebnim uslovima rada (PUR), šifra JRJN: 8510000-0 – Usluge u području zdravstva,

c) Mjesto vršenja usluge: Prostor za obavljanje ljekarskih pregleda na području Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu USK-a), kojim raspolaže ponuđač,

d) Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 14.215,00 KM (bez PDV-a),

e) Period na koji se zaključuje ugovor – 6 (šest) mjeseci, rok izvršenja usluge – 1.7.2021. godine,

f) Kriterij za izbor ponude – najniža cijena,

g) Period važenja ponude – 90 dana,

h) Način dostavljanja ponude: Ponuđač će dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti zapečaćena u neprovidnoj koverti na kojoj će biti naznačeno: naziv i adresa ugovornog organa, naziv i adresa ponuđača i na kojoj će pisati sljedeće: Ponuda za postupak broj PR 01-EDB/2021 – Periodični ljekarski pregled radnika, ne otvarati do 17.05.2021. godine do 14:00 sati,

i) Adresa na koju se dostavlja ponuda: Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać, Bosanska 25, 77101 Bihać (kancelarija protokola),

j) Krajnji rok za dostavu ponuda: 17.05.2021. godine do 13:00 sati,

k) web adresa – www.epbih.ba,

l) Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

Muhamed Taletović, 037/229-319, m.taletovic@epbih.ba

 

2. Uslovi za učešće i potrebni dokazi:

- Da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke,

(u cilju ispunjenja ovog uslova, ponuđač treba dostaviti Aktuelni izvod iz sudskog registra – ne stariji od tri mjeseca od roka za prijem ponuda, original ili kopija ovjerena kod nadležnog organa),

- Rješenje da je ponuđač registrovan za vršenje periodičnih i sistematskih ljekarskih pregleda radnika sa posebnim uslovima rada, izdano od strane Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK-a, ili Izjava ponuđača da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, u roku od 10 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti traženo Rješenje,

- Spisak izvršenog najmanje jednog ugovora u skladu s čl. 48. stav (2) ZJN, a koji je u vezi s predmetnom nabavkom, za period ne duži od tri godine ili od datuma registracije, odnosno od početka poslovanja (kao dokaz dostaviti spisak izvršenih ugovora uz potvrdu koju izdaje druga ugovorna strana o njihovoj realizaciji),

- Izjava ponuđača da ima zaposlene ili da će angažovati ljekare odgovarajućih specijalnosti za izvršenje usluga koje su predmet ove nabavke,

- Izjava ponuđača da ima na raspolaganju laboratorij, opremu i prostor za obavljanje ljekarskih pregleda stacionirane na području USK-a,

- Izjava po članu 45. Zakona o javnim nabavkama, ovjerena kod nadležnog organa (Anex 4),

- Izjava po članu 52. Zakona o javnim nabavkama, ovjerena kod nadležnog organa (Anex 5),

- Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u Anexu 3,

- Nacrt ugovora – ispunjen sa podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi, te potpisan i ovjeren pečatom na za to predviđenom prostoru na zadnjoj stranici (Anex 8).

 

2.1 U skladu sa članom 45. stav (5) ZJN BiH, ugovorni organ može odbiti ponudu i ukoliko utvrdi da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, određene težine.

U slučaju da ponude dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe ponuđača uz ponudu obavezan je dostaviti popunjenu

Izjavu po članu 45. Zakona, te ovjerenu od strane nadležnog organa

2.2 U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko je kandidat/ponuđač sadašnjem ili bivšem radniku ugovornog organa dao ili je spreman dati mito u obliku novčanih sredstava ili bilo kojem nenovčanom obliku, s ciljem ostvarivanja uticaja na radnju, odluku ili tok postupka javnih nabavki. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju ponude, te o razlozima odbijanja.

Svaki kandidat/ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti posebnu pisanu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci ovjerenu kod nadležnog organa u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH (Anex 5).

U slučaju da ponude dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe ponuđača uz ponudu obavezan je dostaviti popunjenu Izjavu po članu 52. Zakona, te ovjerenu od strane nadležnog organa.

2.3. U slučaju da ponudu dostavlja grupe ponuđača, ugovorni organ će prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji, uzeti u obzir kvalifikacije i tehničku i profesionalnu sposobnost članova grupe ponuđača. Stoga, članovi grupe ponuđača mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u tački 2. i ostali dokumenti ako su traženi ovom tenderskom dokumentacijom. Dokazi koji su navedeni pod tačkom 2.1. I 2.2

tenderske dokumentacije i Aktuelni izvod iz sudskog registra moraju se posebno pripremiti za svakog člana grupe ponuđača. U slučaju zajedničkog poduzetništva (JV) ili konzorcija, broj partnera nije ograničen i ne traži se da oni osnuju novo pravno lice kako bi dostavili zahtjev, ali se traži da dostave Izjavu da će, u slučaju da budu izabrani kao najpovoljniji ponuđač, u roku od 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dostaviti originalni primjerak pravnog akta o formiranju (JV) ili konzorcija radi izvršenja predmetnog ugovora.

Originalni primjerak pravnog akta o formiranju (JV) ili konzorcija mora minimalno sadržavati sljedeće podatke:

- Predložena struktura rukovodstva

- Doprinos svakog partnera poslovanju zajedničkog poduzetništva

- Imenovanje nosioca zajedničke ponude - vodećeg partnera (ovjeravaju ovlašteni potpisnici svakog od partnera)

- Da je ponuda pravno obavezujuća za sve partnere

- Da će vodeći partner, u slučaju dodjele ugovora, u svojstvu glavog izvođača biti odgovaran za međusobno usklađivanje radova, ovlašten za preuzimanje odgovornosti i primanje naloga za i u u ime svakog partnera pojedinačno i svih partnera zajedno i da će se ukupno izvršenje ugovora uključujući plaćanje, obavljati isključivo sa vodećim partnerom

- Da će svi partneri u (JV) zajedno ili pojedinačno biti odgovorni za dobro izvršenje ugovora u skladu sa uvjetima ugovora kao i

- Mjere, sankcije u okviru (JV-a) u slučaju greške ili povlačenja nekog partnera i odgovornost za osiguranje traženih naknada za štetu tim prouzrokovanu.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu, ne može biti član grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke.

Član grupe ponuđača ne može biti član druge grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke.

 

3. Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda i svi dokumenti, te korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

4. Priprema i dostava ponuda

 4.1 Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji.

Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja.

4.2. Ponuda mora biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Pod čvrstim uvezom se podrazumijeva uvez jemstvenikom (koji je zalijepljen i ovjeren pečatom firme ponuđača) ili uvez u obliku knjige (ugovorni organ neće prihvatiti spiralni uvez i termički uvez ukoliko ponuda nije dodatno uvezana i jemstvenikom koji je zalijepljen i ovjeren pečatom firme ponuđača).

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio.

Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

Napomena: Ispravke u ponudi moraju biti vidljive, te potvrđene potpisom ponuđača i datumom izvršene ispravke – čl. 18. stav (1) tačka m) Uputstva o pripremi TD.

4.3 Ponuđač će dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu na kojoj će čitko pisati: “ORIGINAL PONUDA”.

 

Napomena: U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, obavezno je na koverti naznačiti da ponudu dostavlja grupa ponuđača kao i naziv i adresu svakog pojedinačnog člana grupe sa naznakom ko je ovlašteni predstavnik grupe ponuđača, a ko je/su član/ovi grupe ponuđača.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica

„Elektrodistribucija“ Bihać, Bosanska 25, 77000 Bihać, putem pošte ili lično u kancelariju protokola.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 17.05.2021. godine u 13:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Otvaranje ponuda je 17.05.2021. godine u 14:00 sati u prostorijama ugovornog organa u Bihaću, ul. Krupska 44 u kancelariji Službe za komercijalne poslove.

 

Napomena: Ponuda ponuđača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u Pozivu za dostavu ponuda i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslata niti na koji način.

 

4.4 Ponuđači mogu izmijeniti i/ili dopuniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene, dopune ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama, dopunama i/ili o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE”, „DOPUNA PONUDE“ ili “POVLAČENJE PONUDE”, te navesti postupak nabavke na koje se odnosi, naziv i adresu ugovornog organa, naziv i adresu ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte.

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.

 

4.5 Ponuđači mogu napraviti spisak popunjen po šemi koja se nalazi u Anexu 6 informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

Ukoliko ponuđač ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom. Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa članom 11. ZJN ne mogu proglasiti povjerljivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda dobavljača neće biti odbijena.

 

5. Poziv na pregovore

U slučaju da ugovorni organ ocijeni da je potrebno izvršiti pregovore sa ponuđačem/ima, poziv za te  eventualne pregovore uputit ćemo naknadno, nakon završetka ocjene početnih ponuda.

Ponuđač/i će biti pozvani na pregovore prema redosljedu dostavljanja početnih ponuda. Pregovori će se održati po isteku roka za prijem ponuda, u prostorijama JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“, Bihać, ul. Krupska 44, u Bihaću u terminu o kom će biti blagovremeno obaviješteni svi ponuđači.

Predmet pregovora će biti: način izvršenja, cijena, uslovi izvršenja na osnovu navedenih zahtjeva, te druge teme u vezi sa predmetnim uslugama i njihovim valjanim izvršenjem, a prema prethodno utvrđenom spisku pitanja koja se postavljaju svim ponuđačima u pregovorima.

Pregovorima mogu pristupiti ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, što dokazuju zvaničnom punomoći za učešće u pregovorima po predmetu nabavke.

Rezultati pregovora se bilježe u poseban izvještaj koji potpisuju svi članovi komisije i ponuđač.

 

 6. Kriterij dodjele ugovora i cijena

 

 6.1 Ugovor se dodjeljuje dobavljaču na osnovu kriterija:

- najniža cijena tehnički prihvatljive ponude

Kod kriterija najniža cijena ponude ugovor će se dodijeliti izabranom ponuđaču koji je dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom.

Cijena ponude je nepromjenljiva u toku trajanja ugovora.

Važenje ponude je 90 (devedeset) dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

Sve cijene trebaju biti navedene u (KM) za domaće ponuđače, a za strane ponuđače u (EUR) ili drugoj konvertibilnoj valuti, uključujući i pripadajuće indirektne poreze. Ukoliko se cijene navode u drugoj valuti, navedeni iznos će se preračunati u (KM) po kursu koji utvrđuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude

Napomena za Obrazac za cijenu ponude (Anex 3):

1. Cijene moraju biti izražene u (KM) za domaće ponuđače, a za ino ponuđače u (EUR) ili drugoj konvertibilnoj valuti. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koji ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.

4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

 

6.2 Ugovorni organ je obavezan da primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz člana

67. Zakona i podzakonskih akata. Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda, u skladu sa članom 67. Zakona.

Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg od 31.05.2020. godine:

- 30% u postupcima javnih nabavki kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji koji nemaju obavještenje o nabavci u periodu od 01.06.2020. godine do 01.06.2021. godine

U skladu sa naprijed navedenom Odlukom primjena preferencijalnog faktora se isključuje u odnosu na zemlje potpisnice Anexa i Sporazuma o izmjeni i pristupanju srednjeevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini –

Konsolidarna verzija srednjeevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006.) („Službeni glasnik BiH“, broj: 9/07 - Međunarodni ugovori).

Domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH i koja su registrovana u skladu sa zakonima BiH i kod kojih, u slučaju ugovora o uslugama najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH.

U svrhu dokazivanja da ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg ponuđači su obavezni u

sklopu svoje ponude dostaviti sljedeće:

- Izjava ponuđača da su najmanje 50% (pedeset posto) radne snage koja će raditi na izvršenju ovog ugovora, rezidenti Bosne i Hercegovine,

Napomena: ova Izjava se daje na Obrascu za ponudu (Anex 2), na način da se zaokruži ili označi opcija iz tačke 4. Preferencijalni tretman domaćeg.

- Kopija spiska zaposlenih izdatog od PIO/MIO ili Liste osiguranih lica izdate od Porezne uprave (datum izdavanja Spiska zaposlenih ili Liste osiguranih lica ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude), te kopije ugovora o angažovanju u slučaju da neko lice nije zaposleno na određeno/neodređeno vrijeme.

 

 7. Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke

Ugovorni organ donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka nabavke u roku koji je određen u tenderskoj dokumentaciji kao rok važenja ponude, a najkasnije u roku od sedam dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u produženom periodu roka važenja ponuda.

Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke

 

8. Zaključenje ugovora i podugovaranje

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, prihvaćene ponude i Zakonom o obligacionim odnosima.

Osnovni elementi ugovora uključeni su u nacrt ugovora koji je sastavni dio ove tenderske dokumentacije. Ponuđač treba popuniti nacrt ugovora sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi, te potpisati i ovjeriti pečatom na za to predviđenom prostoru na zadnjoj stranici.

Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje, u skladu sa uslovima propisanim članom 73. Zakona.

Ponuđači trebaju u ponudi navesti da li i u kojem iznosu predviđaju sklapanje podugovora sa trećom stranom. Ponuđač u ponudi ne mora identifikovati podugovarača, ali mora se izjasniti da li će biti direktno plaćanje podugovaraču.

Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje se sklapa podugovor i o  identitetu podugovarača. Ugovorni organ može izvršiti provjeru kvalifikacija podugovarača u skladu sa članom 44.

ovog zakona i obavijestiti ponuđača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavještenja o podugovaraču. U slučaju odbijanja podugovarača, ugovorni organ obavezan je navesti objektivne razloge odbijanja.

Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora

 

9. Informacije o zaštiti prava ponuđača

Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak na način i u roku koji je određen u odredbama člana 99. i 101. Zakona.

Žalba se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi u rokovima utvrđenim u članu 101. Zakona.

Postupak ugovornog organa po žalbi utvrđen je članom 100. Zakona.

Za sve što nije predviđeno ovim pozivom za dostavu ponuda, primjenjuju se direktno odredbe Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata.

 

Sljedeći anexi i obrasci su sastavni dio tenderske dokumentacije:

Anex 2: Obrazac za ponudu

Anex 3: Obrazac za cijenu ponude

- Tehnička specifikacija

Anex 4: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona

Anex 5 Izjava o sukobu interesa iz člana 52. Zakona

Anex 6: Obrazac povjerljivih informacija

Anex 8: Nacrt ugovora

 

Poziv za dostavu ponude

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: