Nabavka usluga periodičnog pregleda instrumenata i izolacionih aparata za 2014. godinu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 298-7-2-4-1166/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Nađa Bajraktarević 035/287-460
Adresa: Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska po{ta: sehanovic.edin@kreka.ba
Internet adresa:www.kreka.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Periodični pregled instrumenata, izolacionih aparata za 2014.
godinu
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Periodični pregled instrumenata, izolacionih aparata za 2014.
godinu
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 8.5.2014. Vrijeme: 15:00
Adresa i mjesto: Mije Keroševića Guje br.1, 75000 Tuzla
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Konkurentski zahtjev će biti objavljen na web stranici
www.kreka.ba.
(D-6724-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: