Nabavka usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih boraca, umrlih i nestalih branilaca Kantona Sarajevo u 2014. godini

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
KANTONA SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 893-7-2-4-62/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Velid Imamović i Elzira Arifhodžić
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića broj 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200662450000
Telefon: 033562012
Faks: 033562251
Elektronska po{ta: mbp@ks.gov.ba
Internet adresa:www.ks.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Ugovor o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih
pozajmica za finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta za
branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih
boraca, umrlih i nestalih branilaca Kantona Sarajevo u 2014.godini.
Nabavka broj:06-14-16502/14
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda poslovnih banaka za
pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih pozajmica u skladu
sa Uredbom o finansiranju programa za otvaranje radnih mjesta za
branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice
poginulih, umrlih i nestalih branilaca KS u 2014.godini. Sredstva za
finansiranje programa obezbjeđuje KS, a odobravat će se u vidu
pozajmica privrednim društvima i samostalnim radnjama u svrhu
pokretanja i proširenja djelatnosti, a u cilju otvaranja radnih mjesta
za zapošljavanje branioca, ratnih vojnih invalida, porodica šehida i
porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca KS. Za 2014.godinu
su planirana sredstva u iznosu od 500.000 KM (slovima:
petstotinahiljada KM) i ista će se plasirat sukcesivno u zavisnosti od
dinamike odobravanja pozajmica i dinamike obezbjeđivanja
sredstava u Budžetu KS za 2014.godinu. Ugovorni organ zadržava
pravo da umanji izraženu ukupnu vrijednost ugovora ukoliko se isti
bude morao smanjiti zbog nedovoljnog priliva sredstava u Budžet
KS za 2014.godinu. Poslovna banka (dobavljač) će biti dužna
izvršiti obradu dokumentacije po zahtjevima dostavljenim putem
Ministarstva za boračka pitanja KS, u roku od 15 dana po njenom
prijemu, te po osnovu zahtjeva proslijediti Prijedlog sa mišljenjem
za odluku na rješavanje. Po odobravanju pozajmice KS, odnosno
Ministarstvo za boračka pitanja KS doznačuje sredstva poslovnoj
banci, koja ih po zaključenju ugovora o realizaciji pozajmice sa
korisnikom pozajmice plasira korisniku za finansiranje programa.
Poslovna banka je dužna na transakcijski račun trezora KS do 5-og
u mjesecu izvršiti doznaku sredstava po osnovu otplate pozajmica
za protekli mjesec i o stanju otplate Ministarstvu za boračka pitanja i
Ministarstvu finansija KS dostavljati mjesečne izvještaje, kao i
kvartalne izvještaje sa pregledom otplate po glavnici i kamati
poimenično za sve korisnike, najkasnije 10 dana po isteku kvartala.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 4.6.2014. Vrijeme: 13:00
Adresa i mjesto: Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, Sarajevo
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Velid Imamović i Elzira Arifhodžić
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića broj 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033562012
Faks: 033562251
Elektronska po{ta: elzira.arifhodzic@mbp.ks.gov.ba
Internet adresa:www.mbp.ks.gov.ba
(D-8087-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: