Nabavka usluga popravke i održavanja službenih vozila marke VW

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

MINISTARSTVO PRAVDE
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 60-1-2-1-140/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Slađan Jogunčić
Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200793630003
Telefon: 033281502
Faks: 033201619
Elektronska po{ta: zorica.kolic@mpr.gov.ba
Internet adresa:www.mpr.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga popravke i održavanja službenih vozila
Ministarstva pravde BiH marke "VNJ"
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Kako je opisano u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 30.4.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 6.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 6.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Trg Bosne i Hercegovine broj 3 (DŽ sprat, kancelarija 1013)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Stručni saradnik za javne nabavke Slađan Jogunčić
Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 3 (DŽ sprat, kancelarija 1023)
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033281516
Faks: 033201619
Elektronska po{ta: sladjan.joguncic@mpr.gov.ba
Internet adresa:www.mpr.gov.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Slađan Jogunčić
Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 3, Protokol Ministarstva
pravde BiH (DŽ sprat, kancelarija 1003)
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033281516
Faks: 033201619
Elektronska po{ta: sladjan.joguncic@mpr.gov.ba
Internet adresa:www.mpr.gov.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga popravke i održavanje vozila koja su pod
garancijom
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Kako je opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
30.000,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
30.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
dvije godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavke usluga popravke i održavanje vozila koja nisu pod
garancijom
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Kako je opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
75.000,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
75.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Dvije godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji
(A-5242-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: