Nabavka usluga posredovanja u zapošljavanju

Datum objave: 22.08.2016. 15:35 / Izvor: Akta.ba, 10.08.2016.

Predmet nabavke: Nabavka usluga posredovanja u zapošljavanju

Evidencijski broj nabavke: 05-3253/16

Sarajevo, august / kolovoz 2016. godine

 

 

1.         OPĆI PODACI

1) Naziv i adrcsa ugovomog organa: Agencija za bankarstvo Federacije BiH (u nastavku: ugovorni organ), ulica Zmaja od Bosne 47b, 71000 Sarajevo.

2) Identifikacioni broj ugovornog organa: 4200558120006.

3) Telefon, fax, internet adresa: Telefon: + 387 33 72 14 00, Fax.: +387 33 66 88 11, web stranica: www.fba.ba.

4) Ime osobe u ugovornom organu zadužene za kontakt: Nermin Kutlovac, tel. +387 33 72 14 00, e-mail: javne.nabavke@fba.ba.

5) Za provodcnje prcdmetne nabavke ugovomi organ odabrao je postupak dodjcle ugovora u skladu s Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 104/14 od 31. 12. 2014. godine, u nastavku: Pravilnik) na koje se primjenjuje poseban režim u skladu s članom 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, u nastavku: Zakon), uz objavljivanje poziva za dostavljanje ponuda za nabavku prcdmetnih usluga na internetskoj stranici Agcncije www.fba.ba.

6) Datum objave poziva na internetskoj stranici ugovornog organa: 10. 08. 2016. godine.

7) Period na koji se zaključuje ugovor: 1 (jedna) godina.

8)  Ugovor se dodjeljuje ponudaču na osnovu kriterija najniže cijene prihvatljive ponude.

9)  Počctak obavljanja usluga: nastankom ugovornog odnosa, shodno odredbama Pravilnika i Zakona.

10) Mjesto  obavljanja usluga: sjedište ugovornog organa, Sarajevo.

 

2.  PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

2.1 Opis predmeta javne nabavke, uz navođenje oznake i naziva iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke/JRJN

Prcdmet ovog postupka je nabavka usluga posredovanja u zapošljavanju prema potrebama ugovornog organa, u skladu s traženim uslovima/zahtjevima naznačenim u ovom pozivu za dostavljanje ponude (u nastavku: Poziv).

JRJN oznaka prcdmeta nabavkc: 79610000-3 - usluge posredovanja u zapošljavanju osoba.

Procijenjeno je da je za potrcbc obavljanje predmetnih usluga potrebno angažovanje više radnika od strane ponudača u pcriodu od 12 mjeseci.

Količina predmeta nabavke navedena je obrascu za cijenu ponude koji čini sastavni dio ovog poziva (Prilog 1).

 

3. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA

3.1  Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti - član 46. Zakona

Ponuđač Ireba u ponudi dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemljc u kojoj su registrirani ili da osiguraju posehnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom sc dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja jc u vczi s prcdmctom nabavkc.

Ponudači iz Bill u svrhu dokaza o ispunjavanju uslova iz člana 46. Zakona dužni su dostaviti aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa iz koje sc vidi da je ponudač u vrijeme predajc ponudc registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmct ove nabavkc. Dokaz sc dostavlja kao neovjerena kopija originala.

U slučaju da se u ponudi ne dostave navedcni dokumenti u vezi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđača (član 46. Zakona) ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju.

3.2  Tehnička i profcsionalna sposobnost - član 50. Zakona

U pogledu ispunjavanja uslova tchničke i profesionalne sposobnosti ponuđač treba imati na raspolaganju odgovarajuće kadrove kvalifikovane za obavljanje poslova koji su predmct ugovora, koji imaju traženu stručnu spremu i radno iskustvo u obavljanju poslova koji su predmct ugovora.

Dokaz:

Ponuđač je u svrhu dokazivanja ovog uslova dužan dostaviti izjavu ovjerenu s njegove stranc da će tokom trajanja ugovornog odnosa imati na raspolaganju minimalno po jednog radnika - za svaki prol'il kadrova, koji će se angažirati na izvršenju predmctnih usluga.

 

4. PODACI O PONUDI

4.1 Sadržaj ponude

a)  popunjeni obrazac za cijenu ponudc,

b)  dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 46. Zakona,

c)  dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 50. Zakona,

4.2  Način izrade ponude

Ponuđači su obavezni da priprcme ponude u skladu s kriterijima koji su utvrdeni u ovom Pozivu. Ponudc koje nisu u skladu s ovim Pozivom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja.

Zmaja od Bosne hr. 47b, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel: ++387 33 72 14 00, Fax: ++387 33 66 88 11 E-mail: agcncija@fba.ba Wcb site: www.fba.ba

4.3 Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu ugovornog organa navedenu u ovom Pozivu.

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

a)  naziv i adresa ugovornog organa,

b)  naziv i adresa ponudača u lijevom gornjem uglu kovrte,

c)  evidencijski broj nabavke,

d)  naziv predmeta nabavke,

e)  naznaka "ne otvaraj".

4.4  Obrazac za eijenu ponude - prikaz cijene

Ponuđač je dužan u obrascu za cijenu ponude navesti ponuđenu cijenu za usluge kojc su predmel ugovora.

U cijenu ponude bez poreza na dodatnu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, s tim da se popusti posebno navode, u koloni posebno naznačenoj u obrascu za cijenu ponude. Cijena usluga koje su predmet ugovora je fiksna i nc može se mijenjati tokom trajanja ugovora. Ponuđač izražava cijenu ponude u konvertibilnim markama KM.

Ponudač je dužan u obrascu za cijenu ponude iskazati ukupnu vrijednost usluga, koja će biti predmetom evaluacije od stranc naknadno imcnovanc komisijc ugovornog organa.

4.5 Period važcnja ponude

Ponude moraju važiti u trajanju od 30 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Ako ponudač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za pcriod naznačen u Pozivu.

4.6  Mjesto, datum i vrijeme prijenia ponuda - rok za dostavljanje ponuda

Ponudc se dostavlja u jcdnom primjerku na sljedeću adresu:

Agencija za bankarstvo Federacije BiH Zmaja od Bosne 47b 71000 Sarajevo Bosna i Hcrcegovina

Rok za dostavljanje ponuda ističe 16. 08. 2016. godine u 16:00 sati. Ponude koje budu dostavljene po isteku ovog roka bit će vraćene dobavljaču neotvorene.

 

5. OSTALI PODACI

5.1 Obavještenje o rezultatima postupka

Ugovorni organ procijenio jc da u predmctnom postupku nabavke ncma potrebe za pregovaranjem. Svi ponudači bit će obaviješteni o rezultatima postupka nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošcnja odluke o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka nabavke.

5.2 Pravna zaštita ponuctača

Postupak pravne zaštite ponuđača provodit ćc se u skladu s odredbama Zakona. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a u skladu s članom 99. Zakona. Rokovi izjavljivanja žalbe ugovornom organu su definisani u članu 101. Zakona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: