Nabavka usluga pregleda lopatica radnog kola turbine 1 i turbine 2

Datum objave: 19.08.2016. 12:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

215-7-2-84-3-35/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" A.D. MRKONJI GRAD
IDB/JIB 4401195230004
Kontakt osoba Sanja Tica
Adresa Ul. Svetog Save br. 13
Poštanski broj 70260 Mrkonjić Grad (sp)
Opština/Grad Mrkonjić Grad
Telefon (050) 225-317
Faks (050) 211-352
Elektronska pošta s.tica@henavrbasu.com
Internet adresa www.henavrbasu.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i
uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Pregled lopatica radnog kola turbine 1 i turbine 2


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Pregled lopatica radnog kola turbine 1 i turbine 2

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71632000-7 Usluge tehničkih ispitivanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

HE „Bočac“ Surjan bb, Mrkonjić Grad

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

U vrijeme remonta (septembar - oktobar 2016. godine)

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DA

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DA

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.8.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.9.2016. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Ul. Svetog Save, br. 13 Mrkonjić Grad

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuđači koji žele preuzeti tendersku dokumentaciju trebaju uputiti pismeni zahtjev za preuzimanje tenderske
dokumentacije do 30.08.2016. godine, uz navođenje predmeta i broja nabavke, na jedan od sledećih načina:
- Lično kod ugovornog organa u kancelariji broj: 10
- Putem pošte,
- Putem elektronske pošte.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
215-7-2-84-3-35/16
PODIJELI: