Nabavka usluga preventivnog i interventnog servisiranja infuzomata, perfuzora i enteralnih pumpi proizvođača FRESENIUS KABI na godišnjem nivou za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Datum objave: 05.04.2021. 11:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1255-1-2-173-3-132/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Valentina Gordić
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 343-391
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender br: 01-3512-1/21 radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja infuzomata, perfuzora i enteralnih
pumpi proizvođača „FRESENIUS KABI“ na godišnjem nivou za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge preventivnog i interventnog servisiranja infuzomata, perfuzora i enteralnih pumpi proizvođača „FRESENIUS KABI“ na
godišnjem nivou za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98390000-3 Ostale usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tenderskom dokumentacijom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO - objekat Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, izvršeno

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sredstva tekućeg poslovanja

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan kojom se dokazuje
njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

22.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.04.2021. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Služba za javne nabavke i praćenje realizacije ugovora, Univerzitetski klinički
centar Republike Srpske, ul. Dvanaest beba bb (zgrada Ginekologije, kancelarija
broj 23)
Datum i vrijeme 22.04.2021. 10:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude se dostavljaju u posebno zapečaćenoj koverti, na kojoj mora da bude naznačeno:naziv i adresa ugovornog organa,
naziv i adresa ponuđača, broj nabavke: 01-3512-1/21, naziv predmeta nabavke i naznaka:"NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA"
na adresu: Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, ul. Dvanaest beba bb. Ponude se predaju lično na protokol
Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske ili poštom preporučeno, a primaju se do 22.04.2021. godine do 09:00
časova. Neblagovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog
ovlaštenja može da prisustvuje predstavnik ponuđača. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske ne snosi nikakve
troškove ponuđača u otvorenom postupku. Naručilac zadržava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo
koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH"
broj:39/14).

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1255-1-2-173-3-132/21
PODIJELI: