Nabavka usluga prevoza putnika u javnom saobraćaju

Izvor: Oslobođenje, 15.04.2014.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

OPĆINA JABLANICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 01-29-770/14

Jablanica, 14.4.2014.

 

Na osnovu člana 4. stav 3. tačka 2. Zakona o komunalnoj djelatnosti ("Službene novine HNK", broj: 4/04), člana 41. Statuta Općine Jablanica ("SI. glasnik Općine Jablanica", broj: 2/09) i člana 5. stav 1. alineja 2. Odluke o komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Općine Jablanica", broj: 2/06), a shodno Zaključku o povjeravanju prevoza putnika u javnom saobraćaju na području općine Jablanica u 2014. godini Općinskog vijeća 02-02-377-7/14-XVI od 27.2.2014. godine. općinski načelnik Opčine Jablanica raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS

ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PREVOZ

PUTNIKA U JAVNOM SAOBRAĆAJU

 

 

Općina Jablanica poziva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti prevoza putnika u javnom saobraćaju

 

I PREDMET KONKURSA

 

Obavljanje komunalne djelatnosti prevoza putnika u javnom saobraćaju na podrućju općine Jablanica (u daljem tekstu: Prevoz putnika) koje će se nakon provođenja ovog postupka povjeriti najpovoljnijem kandidatu pod uslovima i kriterijima iz ovog konkursa. Povjeravanje poslova vrši se ugovorom zaključenim sa davaocem usluge i općinskim načelnikom na period od (pet) 5 godina.

Za vrijeme vršenja Prevoza putnika daje se na upravljanje i održavanje objekat Autobuske stanice i pripadajući joj prostor, kao i na korištenje autobuska stajališta na području općine Jablanica. Mjesečna naknada, na ime amortizacije, iznosi najmanje 2 000.00 KM i uplaćuje se na račun budžeta Općine Jablanica.

Pod Prevozom putnika podrazumijeva se prevoz putnika u drumskom saobraćaju na linijama koje utvrđuje Općina Jablanica, a pregled linija je dostupan u šalter sali Općine Jablanica.

Prevoz putnika u javnom saobraćaju je komunalna djelatnost, koja se obavlja kao javna služba.

 

II USLOVI

 

1. Poslove Prevoza putnika Općina Jablanica može povjeriti preduzeću ako ispunjava slijedeće uslove:

- da je registrovano za obavljanje djelatnosti prevoza putnika u javnom saobraćaju,

- da je organizovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima,

- da ima licencu za javni linijski prevoz putnika,

- da posjeduje odgovarajuću opremu i sredstva rada za obavljanje prevoza putnika,

- da raspolaže odgovarajućim stručnim kadrovima koji će obezbijediti stalno i kvalitetno obavljanje Prevoza putnika,

- da obezbijedi vršenje Prevoza putnika u skladu sa zakonom. Odlukom o komunalnim djelatnostima i drugim propisima,

- da cijenu komunalnih usluga obrazuje prema propisima Općine Jablanica,

- da utvrdi normative rada i utroška materijalnih sredstava i omogući kontrolu istih od nadležne općinske službe za upravu,

- da obezbijedi podizanje nivoa kvaliteta i unapređenja Prevoza putnika na području općine Jablanica,

- da priprema i usvaja pjanove rada i programe razvoja u skladu sa razvojnim planovima općine,

- da obezbijedi sva prava radnika po osnovu radnog odnosa u skladu sa zakonskim propisima.

 

2. Potrebna dokumentacija

Kandidat je uz prijavu dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. Sudsko rješenje o registraciji i obavještenje statistike,

2. Rješenje Ministarstva saobraćaja i veza HNK o posjedovanju licence za javni linijski prevoz putnika,

3. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi stečajni postupak - ne starije od 3 mjeseca,

4. Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama, od Porezne uprave i Uprave za indirektno oporezivanje - ne starije od 3 mjeseca - U slučaju postojanja neizmirenih poreznih obaveza, kandidat je dužan dostaviti sporazum zaključen sa Poreznom upravom o odgođenom izmirenju obaveza,

5. Fotokopije saobraćajnih dozvola i polisa osiguranja za vozila,

6. Dokaz da vozila imaju licence za javni linijski prevoz putnika.

7. Potvrda poslovne banke o solventnosti ponuđača - ne starija od 60 dana,

8. Izjava da poslije potpisivanja ugovora može započeti sa pružanjem usluga.

 

Svi naprijed navedeni dokumenti su eliminatorni i moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, te ako se ne dostave uz prijavu ista se neće razmatrati u daljem postupku.

 

III KRITERIJI

Najpovoljniji kandidat će se izabrati po slijedećim kriterijima:

Naknada, na ime amortizacije za korištenje Autob. stan. i stajališta: 25 %

Pokrivenost datih relacija redom vožnje - novi polasci: 35%

Raspoloživi vozni kapaciteti: 30%

Pružanje usluga bez naknade za potrebe Općine Jablanica: 10%

Podaci o ocjeni kandidata po navedenim kriterijima dostupni su u šalter-sali Općine Jablanica.

 

DODATNE INFORMACIJE

Oglas će se objaviti u dnevnom listu Oslobođenje, RTV Jablanica, oglasnoj ploči i na Web stranici Općine Jablanica www.jablanica.ba

Prijave na javni konkurs se dostavljaju, u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje, u zatvorenoj koverti sa naznakom - NE OTVARAJ,

Prijave predaju putem pošte ili lično, na protokol Općine Jablanica - Pere Bilića br. 25, 88 420 Jablanica.

Općina Jablanica ne snosi nikakve troškove kandidata i može da poništi postupak u bilo koje vrijeme bez ikakve obaveze prema kandidatima.

Otvaranje prijava će se 6.5.2014. godine u sala za sjednice Općine Jablanica Ul. Pere Bilića br. 25 u 11 sati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Salem Dedk, dipL ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: