Nabavka usluga prevoza učenika na gravitacionom području škole

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

OSNOVNA ŠKOLA "MULA MUSTAFA
BAŠESKIJA" DONJE MOŠTRE VISOKO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 1015-1-2-1-9/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Osnovna škola "Mula Mustafa Bašeskija" Donje Moštre
Visoko
Kontakt osoba: Uzunalić Jasmina, Dervišević Halim
Adresa: Donje Moštre
Poštanski broj: 71305
Opština/Grad: Visoko
IDB/JIB: 4218237910001
Telefon: 032740987
Faks: 032740987
Elektronska po{ta: mm_baseskija_dm@live.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Zeničko dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge kopnenog transporta
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge kopnenog prijevoza učenika
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Preijevoz učenika na gravitacionom području škole
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 11.6.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 11.6.2014. Vrijeme: 10:00
Mjesto: OŠ"Mula Mustafa Bašeskija" Donje Moštre
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Na koverti obavezno napisati: OTVORENI POSTUPAK -
PRIJEVOZ UČENIKA - NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Uzunalić Jasmina
Adresa: Donje Moštre
Poštanski broj: 71305
Opština/Grad: Visoko
Telefon: 032740987
Faks: 032740987
Elektronska po{ta: mm_baseskija_dm@live.com
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Džindići - Donje Moštre
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Količina prema specifijakciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
15.575,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od potpisivanja ugovora do kraja nastavne 2014/2015.godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Visoko
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Dobro Selo - Donje Moštre
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
32.046,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od potpisivanja ugovora do kraja nastavne 2014/2015.godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Visoko
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Gornja Zimča - Donje Moštre
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
12.430,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od potpisivanja ugovora do kraja nastavne 2014/2015.godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Visoko
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Gornji Porječani - Donje Moštre
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
10.876,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od potpisivanja ugovora do kraja nastavne 2014/2015. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Visoko
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Džindići - Radovlje
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
14.260,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od potpisivanja ugovora do kraja nastavne 2014/2015.godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Visoko
(A-7083-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: