Nabavka usluga prevoza učenika u školskoj 2014. - 2015. godini

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JAVNA USTANOVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
OSNOVNA ŠKOLA "OMER MUŠIĆ"
BREŽANI - KAKANJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 1037-1-2-1-5/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova za odgoj i obrazovanje Osnovna škola
"Omer Mušić" Brežani - Kakanj
Kontakt osoba: Envera Velispahić
Adresa: Brežani bb
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218214030004
Telefon: 032777058
Faks: 032777058
Elektronska po{ta: os.omerm@bih.net.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Zeničko dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge kopnenog transporta
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 8
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika JU OŠ "Omer Mušić" Brežani - Kakanj u školskoj
2014. - 2015. godini
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika JU OŠ "Omer Mušić" Brežani - Kakanj u školskoj
2014. - 2015. godini
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Brežani bb. Kakanj
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Na koverti obavezno napisati: PONUDA ZA OTOVORENI
POSTUPAK BROJ: 01/14 - NABAVKA USLUGA PRIJEVOZA
UČENIKA JU OŠ "OMER MUŠIĆ" BREŽANI - KAKANJ U
ŠKOLSKOJ 2014. - 2015. GODINI LOT:_____ - NE OTVARATI
OTVARA KOMISIJA.
Podatke o uplati troškova na ime izdavanja tenderske
dokumentacije zatražiti na broj telefona: 032/777-058. Kontakt
osoba Envera Velispahić.
Prilikom uplate na uplatnicu naznačiti: Uplata novčane naknade za
izuzimanje tenderske dokumentacije - Otvoreni postupak broj:
01/14.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Živalji - Ričica - Kolići - Mahala -
Centralna škola Brežani
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Živalji - Ričica - Kolići - Mahala -
Centralna škola Brežani
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
14.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od zaključenja ugovora, odnosno početka školske 2014. - 2015.
godine do završetka školske 2014. - 2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Uvjeti i način plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kakanj
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Bare - Centralna škola Brežani
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Bare - Centralna škola Brežani
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
11.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od zaključenja ugovora, odnosno početka školske 2014. - 2015.
godine do završetka školske 2014. - 2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Uvjeti i način plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kakanj
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Lipnica - Nažbilj - Kraljeva Sutjeska -
Centralna škola Brežani
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Lipnica - Nažbilj - Kraljeva Sutjeska -
Centralna škola Brežani
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
20.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od zaključenja ugovora, odnosno početka školske 2014. - 2015.
godine do završetka školske 2014. - 2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Uvjeti i način plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kakanj
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Bištrani - Centralna škola Brežani
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Bištrani - Centralna škola Brežani
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
11.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od zaključenja ugovora, odnosno početka školske 2014. - 2015.
godine do završetka školske 2014. - 2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Uvjeti i način plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kakanj
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Lipnica - Područna škola Nažbilj
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Lipnica - Područna škola Nažbilj
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
11.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od zaključenja ugovora, odnosno početka školske 2014. - 2015.
godine do završetka školske 2014. - 2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Uvjeti i način plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kakanj
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Dolovi - Veliki Trnovci - Bijelo Polje -
Seoce - Centralna škola Brežani
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Dolovi - Veliki Trnovci - Bijelo Polje -
Seoce - Centralna škola Brežani
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
20.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od zaključenja ugovora, odnosno početka školske 2014. - 2015.
godine do završetka školske 2014. - 2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Uvjeti i način plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kakanj
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Ričica - Haljinići - Područna škola
"Čelikovina" Rojin Potok
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Ričica - Haljinići - Područna škola
"Čelikovina" Rojin Potok
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Količina prema specifikacij iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
10.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od zaključenja ugovora, odnosno početka školske 2014. - 2015.
godine do završetka školske 2014. - 2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Uvjeti i način plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kakanj
ANEKS B
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Lučići - Papratno - Poljani - Kraljeva
Sutjeska - Centralan škola Brežani
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Lučići - Papratno - Poljani - Kraljeva
Sutjeska - Centralna škola Brežani
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
14.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od zaključenja ugovora, odnosno početka školske 2014. - 2015.
godine do završetka školske 2014. - 2015. godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Uvjeti i način plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kakanj
(A-6657-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: