Nabavka usluga prevoza učenika

Datum objave: 21.09.2016. 13:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

778-7-2-2-3-3/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "HAN BILA"
IDB/JIB 4236161650003
Kontakt osoba Fata Sejdinović
Adresa Han Bila
Poštanski broj 72281 Han Bila (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 562-402
Faks (030) 562-402
Elektronska pošta skola-hb@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge prevoza učenika OŠ "Han Bila" koji putuju duže od 4 km

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prevoza učenika OŠ "Han Bila" iz Han Bile, općina Travnik, koji putju duže od 4 km na relaciji G.Čukle-A.S.Han Bila i
Vranić-Han Bila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 6.10.2016. 09:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 6.10.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto OŠ "Han Bila" Han Bila

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

tel: 030/562-402


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Relacija G.Čukle-A.S. Han Bila

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika OŠ "Han Bila" na relaciji G.Čukle -A.S.Han Bila u dužini od 16 kilometara u oba pravca za 150 radnih dana.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

III Ukupna količina ili obim ugovora

150 radnih dana puta 16 kilometara

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

150 radnih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OŠ "Han Bila", Općina Travnik

VI Dodatne informacije

Na telefon :030/562-402ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Relacija Vranić-A.S.Han Bila

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prevoza učenika OŠ "Han Bila" na relaciji Vranić-A.S.Han Bila i obratno u dužini od 9,2 kilometra u oba smjera.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

III Ukupna količina ili obim ugovora

150 radnih dana puta 9,2 km

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4830,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

150 radnih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OŠ "Han Bila", Općina Travnik

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
778-7-2-2-3-3/16
PODIJELI: