Nabavka usluga prijevoza roba/građevinskog materijala

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 243-1-2-1-1060/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIONIČARSKO DRUŠTVO BH
TELECOM SARAJEVO
Kontakt osoba: Zehra Čorhodžić
Adresa: OBALA KULINA BANA 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200211100005
Telefon: 033446774
Faks: 033224536
Internet adresa:www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge prijevoza roba/građevinskog materijala
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Usluge prevoza roba/građevinskog materijala i druge oprema za
potrebe izvođenja građevinskih radova BH Telecoma d.d.
Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo tokom 2014. godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM / 10,00 Eura
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 2.7.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.7.2014. Vrijeme: 9:30
Mjesto: Obala Kulina bana 8, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponuđač je
obavezan predočiti na Protokolu BH Telecoma pisani zahtjev ili
dostaviti isti na broj faksa: +387 33 22 45 36 uz dokaz o izvršenoj
uplati naknade troškova za Tendersku dokumentaciju.
Novčana naknada sa naznakom: "za Tendersku dokumentaciju broj
05-9376/14" - se za domaće ponuđače uplaćuje na račun broj: 1610
0000 3095 0092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na naloga za
uplatu potrebno je navesti ID i PDV broj ponuđača) a za inostrane
ponuđače: SNJIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA39 1611 0000
0124 8933.
Za troškove otkupa tenderske dokumentacije BH Telecom d.d.
Sarajevo će ponuđaču ispostaviti fakturu.
Tenderska dokumentacija može se preuzeti lično na Protokolu BH
Telecoma, svakim radnim danom od 07:30 do 16:00 sati uz
prilaganje dokumentacije iz stava 1. ove tačke ili će ista, uz
dostavljanje dokumentacije iz stava 1. ove tačke i ukoliko ponuđač
tako navede u zahtjevu za preuzimanje, biti otpremljena na njegovu
adresu poštom u roku od tri dana po prijemu zahtjeva.
Ukoliko ponuđač ‘eli da Tenderska dokumentacija na njegovu
adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu, te
će mu ista biti poslana o njegovom trošku.
Ugovorni organ ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti
nepristizanje Tenderske dokumentacije.
Zainteresirani ponuđači mogu prije otkupa izvršiti uvid u tendersku
dokumentaciju na Protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8,
71000 Sarajevo, svakim radnim danom od 7:30 do 16:00 sati.
Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom ponuđača
dostaviti poštom ili lično na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo,
Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo sa naznakom:
Ponuda za nabavku: "Usluge prevoza Lot xx" putem otvorenog
postupka br. 05-9376/14 - NE OTVARAJ.
Ponude dostavljene nakon datuma i sata naznačenih u tački IV.4. i
ponude koje nisu predate putem Protokola se neće razmatrati i biće
vraćene na adresu ponuđača neotvorene. Naručilac ne snosi
nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih
razjašnjenja nejasnoća iz ponude mogu se pozvati u pisanoj formi
određeni ponuđači da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja
konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne
informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. Sve dodatne
informacije se mogu dobiti na pisani upit dostavljen do 23.06.2014.
godine godine do 16:00 sati na fax: 033 224 536 (upit dostaviti i
putem e-maila: zehra.corhodzicŽbhtelecom.ba).
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge prevoza građevinskom materijala i opreme
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prevoz građevinskog materijala i opreme za potrebe izvođenja
građevinskih radova na području Hercegovačko-neretvanskog
kantona tokom 2014.godine
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
50.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
31.12.2014.godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
u skladu sa tenderskom dokumentacijom
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge prevoza građevinskog materijala i opreme
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Usluge prevoza građevinskog materijala i opreme za potrebe
izvođenja građevinskih radova na području Tuzlanskog kantona
tokom 2014.godine
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
50.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
31.12.2014. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge prevoza građevinskog materijala i opreme, rdnika na
gradilištu
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Usluge prevoza građevinskog materijala i opreme za potrebe
izvođenja građevinskih radova kao i prijevoz ljudi (radnika) na
nivou gradilišta na području Kantona Sarajevo tokom 2014. godine
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
50.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
31.12.2014.godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge prevoza građevinskog materijala i opreme, radika na
gradilištu
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Usluge prevoza građevinskog materijala i opreme za potrebe
izvođenja građevinskih radova kao i prevoz ljudi(radnika) na nivou
gradilišta na području Hercegovačko-neretvanskog kantona tokom
2014.godine
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
50.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
31.12.2014.godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
(A-8561-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: