Nabavka usluga prijevoza učenika u školskoj 2014/2015. godini

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

JU OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ"
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 1009-1-2-1-8/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU OŠ "Enver Čolaković"
Kontakt osoba: Nermina Avdukić
Adresa: Šehidska 32
Poštanski broj: 71370
Opština/Grad: Breza
IDB/JIB: 4218004900006
Telefon: 032789350
Faks: 032789350
Elektronska po{ta: os.breza@bih.net.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Zeničko dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge kopnenog transporta
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika JU OŠ "Enver Čolaković" Breza u školskoj
2014/2015. godini (I i II polugodište)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika JU OŠ "Enver Čolaković" Breza u školskoj
2014/2015. godini (I i II polugodište) po relacijama.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 17.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 17.6.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 17.6.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: OŠ "Enver Čolaković" Breza, Šehiska 32
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može podići uz pismeni zahtjev i
dokaz o uplati novčane naknade od 20,00 KM. Sredstva se uplaćuju
kod IKB Zenica na depozitni račun broj: 1340100000001672
Vrsta prihoda: 722631
Budžetska organizacija: 2202001
Općina: 016
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Vijesolići - G.Breza - Breza i nazad
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Vijesolići - G.Breza - Breza i nazad
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
26.100,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od zaključenja ugovora, odnosno početka školske 2014/2015.
godine do 15.06.2015. odnosno do kraja nastavne godine.
III. Podkriteriji
1. Cijena učešća, učešće: 80,00 %
2. Uslovi i način plaćanja, učešće, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Breza
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Vardište - Breza i nazad
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Vardište - Breza i nazad
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
19.710,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od zaključenja ugovora, odnosno početka školske 2014/2015.
godine do 15.06.2015. odnosno do kraja nastavne godine.
III. Podkriteriji
1. Cijena učešća, učešće: 80,00 %
2. Uslovi i način plaćanja, učešće, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Breza
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Trtorići - Opreč - Breza i nazad
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Prijevoz učenika na relaciji Trtorići - Opreč - Breza i nazad
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
24.570,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od zaključenja ugovora, odnosno početka školske 2014/2015.
godine do 15.06.2015. odnosno do kraja nastavne godine.
III. Podkriteriji
1. Cijena učešća, učešće: 80,00 %
2. Uslovi i način plaćanja, učešće, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Breza
(A-7456-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: