Nabavka usluga pripreme posuda pod pritiskom za vizuelni inspekcijski pregled bloka 7 -230 MW u Podružnici Termoelektrana Kakanj

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ"
KAKANJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-2-1-1722/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Priprema posuda pod pritiskom za vizuelni inspekcijski pregled
bloka 7 -230 MW u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Priprema posuda pod pritiskom za vizuelni pregled od strane
nadležnog Inspektorata za posude pod pritiskom koja obuhvata:
posude bez cijevnog registra i posude sa cijevnim registrom i
demontažu postojećeg Ekspandera pogonskog kondezata (EPK) i
montaža novog EPK, a sve prema tehničkoj specifikaciji koja je
sastavni dio tenderske dokumentacije.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
60.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
80 (osamdeset) da na od dana uvođenja u posao, planirani termin
vršenja usluga je 01.09. - 30.11.2014. godine.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,
plaćanje sukcesivno na osnovu stvarno izvršenih usluga u roku od
30 (trisdeset) dana od dana izvršenja dijela usluge.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
da je ponuđač registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti
koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima
zemlje u kojoj je registrovan.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
da ponuđač nije blokiran, odnosno da njegovi računi nisu bili u
blokadi u zadnjih 6 (šest) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje,
da je ponuđač uveden u jedinstven registar transakcijskih računa iz
kojeg se može vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskih
računa.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
da je ponuđač vršio usluge na posudama pod pritiskom u zadnje 3
(tri) godine,
da ponuđač ima ili da će angažovati minimalan broj izvršilaca sa
slijedećom kvalifikacijskom strukturom i to:
- Rukovodilac radilišta minimalno VI stepen tehničkog
zanimanja - 1 izvršilac,
- VKV bravar - 5 izvršioca,
- KV baravar - 10 izvršioca i
- VKV zavarivač - 1 izvršioc.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 3.7.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: ponuđači iz BiH 20,00 KM sa
PDV-om,a ino 10,23 EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 10:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Sala Sektora za eonomske poslove Podružnice
Termoelektrana "Kakanj",soba br. 26
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U skladu sa članom 3. tačkom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH,
Ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponuđači
mogu preuzeti lično na naznačenoj adresi u Aneksu A ili se ista
može dostaviti poštom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili
predočenja zahtjeva za učešće i dokaza o izvršenoj uplati troškova
tenderske dokumentacije. Novčana naknada za tendersku
dokumentaciju se uplaćuje na račun broj: 338-900-22080909-38
kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan
BiH na IBAN:BA391601020000013652, BIC/Snjift VAKUBA22
kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavještenja
i naznakom za otkup tenderske dokumentacije.
Ugovorni organ ne snosi nikave troškove ponuđača u postupku
dodjele ugovora.
Otvaranju ponuda na datum utvrđen u odjeljku IV.5. mogu
prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača uz prezentaciju
pismenog ovlaštenja.
Kontakt osoba za dodatne informacije za tehnička pitanja: Enis
Kamenjaš, tel. 00387 32 77 10 11.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 15)
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Edina Sikirić (Kancelarija br. 8 - Protokol)
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
Telefon: 032771155
Faks: 032771025
Elektronska po{ta: protokol@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
Elektronska po{ta:n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(A-8876-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: