Nabavka usluga procesinga podataka putem informacionog sistema za naplatu komunalne takse za parkiranje vozila u gradu Gradiška

Datum objave: 31.03.2021. 17:55 / Izvor: Akta.ba, 25.03.2021.

Broj: 02/2-404-51/21

Datum: 05.03.2021.godine

 

POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA

Poštovani,
U ime grada Gradiška (u daljem tekstu: Ugovorni organ) pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku dodjele ugovora za uslugu procesinga podataka putem informacionog sistema za naplatu komunalne takse za parkiranje vozila u gradu Gradiška. Procedura javne nabavke će se obaviti u skpadu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 66/16).
Poziv za dostavljanje ponuda objavljen je dana, 05.03.2021 .godine na web stranici ugovornog organa www.gradgradiska.com.

1.    OPŠTI PODACI
Tabela 1.1. Podaci o ugovornom organu
Ugovorni organ    Grad Gradiška
Adresa    Ul. Vidovdanska br. 1a
IDB    401068470004
Telefon    051/810-353
Faks    051/814-689
Web adresa    www. gradgradiska. com
Tabela 1.2. Podaci o licima zaduženim da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima
Kontakt osoba    Nataša Golić Boško Baškalo
Telefon    051/810-358
Faks    051/814-689
e-mail    natasa.golic@gradgradiska. com bosko. baskalo@gradgradiska. com

2.    OPIS PREDMETA NABAVKE
Predmet ugovora su usluge procesinga podataka putem informacionog sistema za naplatu komunalne takse za parkiranje vozila u gradu Gradiška (oznaka iz JRJN:
98351000-8 - usluge upravljanja parkiralištima), a prema Specifikaciji usluge, izrađenoj od strane Odjeljenja za opštu upravu.
Informacioni sistem mora da posjeduje sledeće karakteristike:
•    naplatu parkiranja putem CMC poruka
-    mogućnost rada sa parking zonama tj. mogućnost različitih cijena parking karti no zonama;
-    mogućnost rada sa više mobilnih operatera;
-    podrška call- centra 24 sata dnevno.
•    naplata kazni za parkiranje na invalidskim parking mjestima (potencijalno i zelenim površinama).
•    alternativna rješenja naplate, i to:
-    putem parking karti na prodajnim mjestima (parking karte moraju biti numerisane i zaštićene kodom za provjeru validnosti karte);
-    kod radnika za naplatu parkinga;
-    e-tiket;
-    parkomat.
•    rad na terenu preko prenosivih uređaja:
-    kontrola plaćanja parkinga putem CMC poruka, tj. kontrola per. tablica vozila;
-    kontrola validnosti karata, tj, koda na parking kartama kupljenim na prodajnim mjestima;
-    štampanje parking karti i karti za naknadu deblokiranja na licu mjesta pomoću prenosivih uređaja;
-    podnošenje izvještaja o radu (broj obavljenih kontrola i karti za svakog kontrolora pojedinačno).
Ponuđači će dati cijenu procentualno u odnosu na procentualnu vrijednost godišnjeg prometa parking karti. Procijenjena vrijednost godišnjeg prometa iznosi 360.000,00 KM. Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. Plaćanje usluge će se vršiti na mjesečnom nivou, u zavisnosti od ostvarenog mjesečnog prometa.

3.    PROCJENjENA VRIJEDNOST NABAVKE
Procjenjena vrijednost nabavke je 18.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.
Plaćanje će se vršiti u roku do 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture. Davalac usluge je dužan da naručiocu ispostavlja mjesečne fakture za svaki mjesec u toku 2021. godine.

4.    KRITERIJUM ZA IZBOR PONUDE
Izbor najpovoljnijeg ponuđača će se vršiti na osnovu kriterijuma najniže cijene.

5.    USLOVI KOJE PONUĐAČI MORAJU ISPUNITI (KVALIFIKACIJA)
5.1. Da bi učestvovali u postupku jaavne nabavke ponuđači moraju ispuniti sljedeće uslove:
a) da su registrovani za bavljenje predmetne djelatnosti u skladu sa članom 46. Zakona;
5.2. U svrhu ispunjenja uslova iz tačke 5.1. ponuđači trebaju da dostave sljedeći dokaz:
- rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima
Navedeni dokaz dostavlja se kao original ili ovjerena kopija.

6.    PERIOD NA KOJI SE ZAKLjUČUJE UGOVOR
Ugovor se zaključuje na period do 31.12.2021.godine.

7.    NAČIN DOSTAVLjANjA PONUDE
Ponude se dostavljaju na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti, na kojoj mora biti navedeno:
-    naziv i adresa ugovornog organa,
-    naziv i adresa ponuđača,
-    broj nabavke 02/2-404-51/21,
-    naziv predmeta nabavke: „Nabavka usluge procesinga podataka putem informacionog sistema za naplatu komunalne takse za parkiranje vozila u gradu Gradiška",
-    naznaka „NE OTVARAJ“.

8.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLjAJU PONUDE
Ponude se dostavljaju na adresu: Grad Gradiška, Ul. vidovdanska br. 1A, 78 400 Gradiška, najkasnije do 22.03.2021.godine do 9:00 časova.
Ponude koje budu dostavljene na protokol Ugovornog organa nakon isteka ovog roka neće se uzeti u razmatranje.

9.    PREGOVORI
Ugovorni organ zadržava pravo da pozove ponuđače na pregovore nakon prijema ponuda, ukoliko ocijeni na osnovu dostavljenih ponuda da su pregovori neophodni. Pregovori će se provoditi u skladu sa članom 9. Pravilnika, a svi ponuđači koji blagovremeno dostave ponude će biti obaviješteni o datumu i terminu vođenja pregovora. Ako se Ugovorni organ odluči na provođenje pregovora imenovaće Komisiju za nabavku.

10.    PREUZIMANjE DODATNE DOKUMENTACIJE ZA UČEŠĆE U POSTUPKU
Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti: Obrazac za ponudu - Aneks 1, Obrazac za cijenu ponude - Aneks 2 do 19.03.2021.godine, dostavljajući pisani zahtjev za preuzimanje obrazaca.
Zvanično preuzimanje ove dokumentacije je uslov za dostavljanje ponude.

11.    INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA
U slučaju da je Ugovorni organ u toku postupka izvršio povredu Zakona ili podzakonskih akata, ponuđač ima pravo uložiti žalbu  na način i u roku propisanim čl. 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama. 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: