Nabavka usluga prodaje avio karata i organizovanja putovanja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

GENERALNI SEKRETARIJAT
VIJEĆA MINISTARA BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 665-1-2-1-29/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH
Kontakt osoba: Alvid Hubijar
Adresa: Trg BiH br. 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200334950003
Telefon: 033282641
Faks: 033282661
Elektronska po{ta: alvid.hubijar@vijeceministara.gov.ba
Internet adresa:www.vijeceministara.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta
pošte
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA USLUGA PRODAJE AVIO KARATA I
ORGANIZOVANJA PUTOVANJA
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
-
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
do 80.000 KM
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
68.376,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sjedište Ugovornog organa
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Ponuđači su dužni dostaviti:
- ovjerenu kopiju rješenja o upisu u registar nadležnih organa
države u kojoj je ponuđač registrovan za obavljanje poslova
koji su predmet javne nabavke;
NAPOMENA:
Ako je ponuđač fizičko lice (samostalni poduzetnik) potrebno
je dostaviti uvjerenje nadležnog organa da mu je dozvola da se
bavi djelatnošću koja je predmet nabavke još uvijek važeća.
- ovjerenu kopiju identifikacionog i poreskog broja.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ponuđači su dužni dostaviti:
1. bilans uspjeha za tri posljednje finansijske godine iz kojih se
vidi da ponuđač u navedenim godinama nije poslovao s
gubitkom;
2. izjava ponuđača o poslovnim bankama s kojima sarađuje;
3. potvrda svih banaka navedenih u izjavi ponuđača da je ponuđač
u posljednih šest mjeseci solventan.
NAPOMENA:
Dokazi o ispunjavanju uslova iz tačke 2. i 3. ne smiju biti stariji
od tri mjeseca, a kopije moraju biti ovjerene.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Ponuđači su dužni dostaviti:
1. listu glavnih usluga (Aneks 6 - Podaci o referencama) pruženih
u posljednje tri godine u oblasti koja je predmet javne nabavke
iz koje se vidi da je ponuđač uspješno realizirao najmanje tri
ugovora ukupne vrijednosti 200.000,00 KM. Uz Aneks 6 je
potrebno dostaviti dokaze u formi potvrda od strane primaoca a
kojim se potvrđuje kvalitet pruženih usluga i pravovremenost
provođenja ugovorenih obaveza;
2. treba biti član IATA-e (International Air Transport Associa-
tion), što dokazuje ovjerenom kopijom certifikata;
3. imati on-line rezervacijski sistem Amadeus, ili ekvivalent, što
dokazuje ovjerenom kopijom ugovora o korištenju
rezervacijskog sistema;
4. listu osoblja ponuđača (Aneks 7 Podaci o osoblju) iz koje se
vidi da je najmanje dvoje zaposlenih uspješno završilo T1 i/ili
T2 (Passenger Fares and Ticketing T1 i Advanced Passenger
Fares and Ticketing T2) sa prilo`enim dokazima.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Popust na naknadu za prodaju avionskih karata, učešće:80,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:20,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentacijuIV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 27.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 2.7.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.7.2014. Vrijeme: 11:45
Mjesto: kao u koraku I
(A-8553-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: