Nabavka usluga produženog bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE/KANTONA
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 281-1-2-1-64/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCE-
GOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA
Kontakt osoba: Anita Musa
Adresa: DUBROVAČKA BB
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227175700004
Telefon: 036355265
Faks: 036355251
Elektronska po{ta: anita.musa@zzo.ba
Internet adresa:www.zzo.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Razina: Hercegovačko-neretvanska ‘upanija/Hercego-
vačko-neretvanski kanton
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava usluga produženog bolničkog liječenja medicinskom
rehabilitacijom
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava usluga produženog bolničkog liječenja medicinskom
rehabilitacijom za potrebe osiguranika Zavoda zdravsstvenog
osiguranja HNŽ/K
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
60.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:90,00 %
2. Rok osiguranja kapaciteta, učešće:5,00 %
3. Rok plaćanja, učešće:5,00 %
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 27.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:8.7.2014 Vrijeme:11:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Cijena tenderske dokumentacije je 10 KM. Uplate se mogu izvršiti
na ‘iro račun Zavoda zdravstvenog
osiguranja HNŽ/K na 5550000004857875 (Nova banka a.d.
Banjaluka). Tenderska dokumentacija se može podići osobno od
09:00 do 14:00 (od ponedjeljka do petka) na protokolu Zavoda ili
pismenim zahtjevom za dostavu putem pošte.
(A-9043-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: