Nabavka usluga projektovanja izmještanja toplovoda na lokaciji objekta br. 36 u Kampusu Univerziteta u Sarajevu

Datum objave: 27.09.2016. 15:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

999-7-2-314-3-21/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U SARAJEVU
IDB/JIB 4200494560007
Kontakt osoba ALMASA TUHČIĆ
Adresa Obala Kulina bana 7/II
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 565-112
Faks (033) 221-946
Elektronska pošta almasa.t@unsa.ba
Internet adresa www.unsa.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

PROJEKTOVANJE IZMJEŠTANJA TOPLOVODA NA LOKACIJI OBJEKTA BR. 36 U KAMPUSU UNIVERZITETA U SARAJEVU


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

PROJEKTOVANJE IZMJEŠTANJA TOPLOVODA NA LOKACIJI OBJEKTA BR. 36
U KAMPUSU UNIVERZITETA U SARAJEVU

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71322000-1 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje
Dodatni predmet(i) 71322200-3 Usluge projektiranja cjevovoda


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

-

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač je dužan U PONUDI DOSTAVITI:
1. AKTUELNI IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA ili izjavu/potvrdu nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za
obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke (za ponuđače iz BIH), (original ili ovjerena kopija originala), s tim da
datum izdavanja originala Aktuelnog izvoda iz sudskog registra ili izjave/potvrde nadležnog organa, ne može biti stariji od tri
mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude (pod danom dostavljanja ponude smatra se dan/datum, koji je Ugovorni
organ, odredio u Tenderskoj dokumentaciji kao dan/datum za prijem ponuda).
Za ponuđače čije je sjedište izvan BIH, ponuđač je dužan u ponudi dostaviti odgovarajući dokument koji odgovara zahtjevu iz
člana 46. Zakona, a koji je izdat od nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača/zemlje u kojoj
je registriran ponuđač.
2. UVJERENJE O POREZNOJ REGISTRACIJI sa Identifikacijskim brojem ponuđača (ovjerena kopija originala)
3. POTVRDA DA JE PONUĐAČ REGISTROVAN ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROJEKTOVANJA TERMO-TEHNIČKIH INSTALACIJA
(ovjerena kopija originala)
U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokumenti u vezi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđača
(član 46. Zakona) ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog
neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju.
Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, lider grupe treba biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet
nabavke, a članovi za dijelove/određene segmente predmeta nabavke.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ponuđač je dužan U PONUDI DOSTAVITI:
Odgovarajući dokument koji izdaje banka ponuđača ili druga finansijska institucija (npr. Centralna banka BIH), u skladu s
pozitivnim propisima, a kojim se dokazuje ispunjenje uslova da je/su transakcijski bankarski račun/i ponuđača aktivan/ni
(obična kopija)

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.10.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.10.2016. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.10.2016. 10:15:00
Adresa i mjesto Univerzitet u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, 71 000 Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
999-7-2-314-3-21/16
PODIJELI: