Nabavka usluga realizacije godišnjih aktivnosti u okviru Eurydice mreže

Datum objave: 19.09.2016. 15:46 / Izvor: Akta.ba, 19.09.2016.

Broj: 05-16-3-2099-1 -AS/16

Datum: 19.09.2016. godine

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA REALIZACIJE GODIŠNJIH AKTIVNOSTI U OKVIRU EURYDICE MREŽE

 

1. NAZIV UGOVORNOG ORGANA:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

 

2. OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:

Nabavka usluga realizacije godišnjih aktivnosti u okviru Eurydice mreže.

Vrijeme i mjesto održavanja: Sarajevo, vrijeme održavanja će biti usaglašeno sa Sektorom za obrazovanje - do kraja 2016. godine.

 

Usluge podrazumijevaju:

1.  Komunikaciju sa relevantnim institucijama, predstavnicima BiH Eurydice mreže

2.  Usluge organizacije održavanja sastanaka radi prikupljanja informacija za izradu studije

3.  Prijedlog izmjena radi poboljšanja kvaliteta Europedie i ažuriranja tekstvoa

4.  Usluge prevođenja materijala za potrebe članova BiH Eyridice mreže (engleski-BHS)

 

3. KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE U SKLADU SA ČLANOM 64. ZAKONA:

Kriterij dodjele ugovora je najniža cijena.

Cijena uključuje sve usluge navedene pod tačkom 2. ovog Poziva.

Cijena može uključivati specifikaciju pojedinačnih usluga, ali mora sadržavati UKUPNU cijenu ponude bez i sa PDV.

 

4. USLOVI I ZAHTJEVI KOJE PONUĐAČI MORAJU ISPUNITI:

U javnoj nabavci predmetnih usluga mogu učestvovati svi privredni subjekti koji ispunjavaju uslove iz člana 2. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama, odnosno pravna ili fizička lica, ili grupa takvih lica, koji na tržištu nude predmetne usluge, i registrirani su za obavljanje predmetne djelatnosti.

Pravo učešća ima konsultansta kuća, sa iskustvom u navedenim poslovima.

Ponude svih ponuđača moraju sadržavati skenirane sljedeće dokumente:

1.  Rješenje o registraciji iz kojeg se nedvosmisleno može utvrditi da su registrirani za obavljanje predinetnih usluga

2.  ID i PDV broj

3.  Izjavu o iskustvu na navedenim poslovima, ovjerenu od strane ponudača, sa navedenim referencama

4.  Prilog 1 - ovjeren od strane ponuđača

5.  Prilog 2 - ovjeren od strane ponuđača

 

5. PERIOD VAŽENJA PONUDE:

Ponuda mora važiti najmanje do 31.12.2016.

 

6. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

Elektronski na email javne.nabavkcfomcp.gov.ba

 

7. DA LI SE UGOVOR ZAKLJUČUJE ZA JEDNOKRATNO IZVRŠENJE ILI NA PERIOD KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD TRI GODINE:

Ugovor se zaključuje jednokratno.

 

8. KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

Krajni rok za dostavu ponudaje 04.10.2016. godine

 

9. KONTAKT

Tel: 033/492-604 email: javne.nabavke@mcp.gov.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: