Nabavka usluga remonta visokonaponskih elektromotora

Datum objave: 06.09.2016. 08:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1276-7-2-583-3-284/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" - ZAVISNO
PREDUZEĆE "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRUŠTVO
UGLJEVIK
IDB/JIB 4400449490005
Kontakt osoba Dragana Trakilovic
Adresa Ugljevik bb
Poštanski broj 76330 Ugljevik (sp bl)
Opština/Grad Ugljevik
Telefon (055) 771-519
Faks (055) 774-165
Elektronska pošta javnenabavkeriteugljevik@gmail.com
Internet adresa www.riteugljevik.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

49900,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

KZ 44/16 Nabavka usluge remonta visokonaponskih elektromotora


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga remonta visokonaponskih elektromotora.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50532000-3 Usluge popravaka i održavanja električnih mašina, aparata i pripadajuće opreme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

129

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Servisna radionica izvršioca usluge

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

4.5 Ponuđači shodno članu 46 ZJN-a BIH (sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti) moraju zadovoljiti sledeće
minimalne uslove:
Ponuđači moraju biti registrovani za djelatnost koja je predmet nabavkeu odgovarajućim profesionalnim ili drugim
registrima zemlje u kojoj su registrovani.
4.6 Potrebni dokazi u cilju ocjene sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti (uslovima iz tačke 4.5 Tenderske
dokumentacije):
Izvod iz Sudskog registra ili dokument koji je ekvivalentan izvodu iz sudskog registra odnosno posebna izjava ili potvrda
nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, sve prema važećim propisima
zemlje sjedišta ponuđača/zemlje u kojoj je registrovan ponuđač.
Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije, s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od tri
mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude;

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog izvršenog Ugovora na remontu visokonaponskih elektromotora u poslednje
3 godine računajući od krajnjeg roka određenog za dostavu ponuda minimalne finansijske vrijednosti 25.000,00 KM po
ugovoru, (minimalna finansijska vrijednost jednog ugovora mora biti 25.000,00 KM bez PDV-a, a ne zbir više ugovora).

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

19.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.9.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Ugljevik bb, 76330 Ugljevik, Glavna upravna zgrada, sala broj 3


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Dragana Trakilovic
Adresa Ugljevik bb
Poštanski broj 76330 Ugljevik (sp bl)
Opština/Grad Ugljevik
Telefon (055) 771-519
Faks (055) 774-165
Elektronska pošta javnenabavkeriteugljevik@gmail.com
Internet adresa www.riteugljevik.com

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Dragana Trakilovic
Adresa Ugljevik bb
Poštanski broj 76330 Ugljevik (sp bl)
Opština/Grad Ugljevik
Telefon (055) 771-519
Faks (055) 774-165
Elektronska pošta javnenabavkeriteugljevik@gmail.com
Internet adresa www.riteugljevik.com

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1276-7-2-583-3-284/16
PODIJELI: