Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Zavisnih Društava JP Elektroprivreda BiH za 2018. godinu

Datum objave: 31.05.2019. 16:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.05.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

986-1-2-141-3-180/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Almira Logo
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Da

I 6.a. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci
 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB
1 JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO 4200225150005
2 JP ELEKTROPRIVREDA SARAJEVO ZD RMU ABID LOLIĆ D.O.O. TRAVNIK-BILA 4236078160002
3 JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O. 4218303300007
4 ZD RUDNIK MRKOG UGLJA ''ĐURĐEVIK'' D.O.O. - ĐURĐEVIK 4209284170009
5 JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO - ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK UGLJA "GRAČANICA" D.O.O. 4236108330005
6 JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. 4218055050007
7 ZD RUDNICI KREKA D.O.O. - TUZLA 4209020780003
8 JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU ZENICA D.O.O. ZENICA 4218116700000


ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Računovodstvene usluge, revizorske i knjigovodstvene usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender broj: 2000022835P - Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Zavisnih
Društava JP Elektroprivreda BiH za 2018 godinu


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Zavisnih Društava JP Elektroprivreda BiH
za 2018 godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79313000-1 Usluge revizije poslovanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

100000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedena u tenderskoj dokumentaciji

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabvake u skladu sa propisima zemlje u kojoj je
registrovan

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne zahtijeva se

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 60,00 %
2 Rok isporuke 40,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

18.6.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.6.2019. 09:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.6.2019. 10:00:00
Adresa i mjesto PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Vilsonovo šetalište broj 15, sala 430/IV

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Sve informacije u vezi sa postupkom javne nabavke (uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i
druge informacije) mogu da se dobiju isključivo putem sistema “E-nabavke” – portal www.ejn.gov.ba.


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Almira Logo
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-759
Faks (033) 751-799
Elektronska pošta a.logo@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
986-1-2-141-3-180/19
PODIJELI: