Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja za 2014. godinu

Izvor: Glas Srpske, 15.05.2014.

Poljoprivredno dobro "Napredak" a.d. Pelagićevo objavljuje

 

OGLAS

za prikupljanje ponuda za izbor nezavisnog revizora finansijskih izvještaja PD "Napredak"

AD Pelagićevo

 

1. PREDMET PONUDE: Revizija finansijskih izvještaja PD "Napredak" AD Pelagićevo za 2014. godinu.

 

2. PRAVO PRIJAVLjIVANjA NA OGLAS: Imaju sva pravna lica registrovana upisom u sudski registar kod nadležnog suda u RS za obavljanje djelatnosti revizije, koja posjeduju licence za obavljanje poslova revizije finansijskih izvještaja izdatu od Ministarstva finansija RS i koja dostave pismenu ponudu, a sve u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji RS ("Sl. glasnik RS", broj 36/09).

 

3. SADRŽAJ PONUDE:

- pun naziv i adresa ponuđača,

- ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar sa prilozima,

- ovjerena fotokopija dozvole (licence) za obavljanje poslova revizije finansijskih izvještaja izdate od Ministarstva finansija RS,

- cijena,

- rok za izvršenje revizije,

- referentna lista,

- uslovi i dinamika plaćanja.

 

4. PODNOŠENjE PONUDA:

U obzir dolaze sve ponude koje pristignu u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda za izbor nezavisnog revizora finansijskih izvještaja PD Napredak" AD Pelagićevo", u roku od 15 radnih dana od dana objavljivanja oglasa u listu "GLAS SRPSKE". na adresu PL "Napredak AD Pelagićevo, Novo Selo 30, 76256 Pelagićevo, poštom ili ličnim dostavljanjem na protokol.

 

5. Dodatne informacije se mogu dobiti u prostorijama Društva ili na telefon: 054/815-210

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: