Nabavka usluga revizije Studije i Elaborata za potrebe Asanaciono-Regulacionog plana odlagališta šljake i pepela Plane, Divkovići I i Divkovići II

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U
TUZLI
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 145-7-2-4-914/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-
Podružnica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Azra Hamzic
Adresa: 21. aprila br.4
Poštanski broj: 75203
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305000
Faks: 035305009
Elektronska po{ta: edina.siljegovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Revizija Studija i Elaborata za potrebe Asanaciono-Regulacionog
plana odlagališta šljake i pepela Plane, Divkovići I i Divkovići II
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Revizija Studija i Elaborata za potrebe Asanaciono-Regulacionog
plana odlagališta šljake i pepela Plane, Divkovići I i Divkovići II
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 9.6.2014. Vrijeme: 15:00
Adresa i mjesto: Kao u koraku I
(D-7859-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: