Nabavka usluga sanacije faznih provodnika

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH"
A.D. BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 21-1-2-1-603/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: Zdravko Puzić
Adresa: Marije Bursać 7A
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402369530009
Telefon: 051246500
Faks: 051246550
Elektronska po{ta: admin@elprenosbih.ba
Internet adresa:www.elprenosbih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluge sanacije faznih provodnika
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluga sanacije faznih provodnika na DV 2x110kV TS
Sarajevo 1 - HE JablanicaII i III, DV 110kV TS Haxići - EVP
Konjic, DV 110kV TS Sarajevo 1 - TS Ilijaš, DV 110kV TS
Sarajevo 1 - TS Sarajevo 20, DV 110kVTS Sarajevo 1 - TS Sarajevo
10, DV 220kVRP Jablanica - TS Jajce 2, DV 220kVRP Kakanj - TS
Prijedor 2, DV 110kVTS Bugojno - TS Gornji Vakuf, DV 110kV
TS Zvornik - TS Glinica/I
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Sanacija faznih provodnika jedne faze - 80 kom; Sanacija faznih
provodnika dvije faze - 20 kom; Sanacija faznih provodnika tri
faze - 4 kom; Sanacija faznih provodnika pet faza - 1 kom;
Sanacija zaštitnog užeta - 3 kom; Demontaža dotrajalog
zaštitnog užeta - 2 kom; Zamjena provodnika - 4,97 km; Zamjena
dotrajale porculanske izolacije polimernom (jednostruko nosni
lanac - 18 kom; dvostruko nosni lanac - 12 kom; dvostruko zatezni
lanac - 24 kom); Zamjena dotrajale porculanske izolacije
staklenom - trostruki zatezni lanac - 1 kom; Zamjena oštećenih
izolatorskih članaka - dvostruko zatezni lanac - 13 kom
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
172.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
DV 2x110kVTS Sarajevo 1 - HE JablanicaIIiIII, DV 110kVTS
Haxići - EVP Konjic, DV 110kVTS Sarajevo 1 - TS Ilijaš, DV
110kVTS Sarajevo 1 - TS Sarajevo 20, DV 110kVTS Sarajevo 1 -
TS Sarajevo 10, DV 220kVRP Jablanica - TS Jajce 2, DV 220kVRP
Kakanj - TS Prijedor 2, DV 110kVTS Bugojno - TS Gornji Vakuf,
DV 110kVTS Zvornik - TS Glinica/I
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
120 dana
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Definisani u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisani u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Definisani u tenderskoj dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
30.6.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 23,40BAM ili11,96EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 14:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 14:30
Mjesto: "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka,
ul. Marije Bursać 7a 78000 Banja Luka
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti lično, radnim
danom u vremenu od 8:00 do 15:00 časova, na protokolu u sjedištu
Naručioca, ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, uz dokaz o
uplati 23,40 KM, ili se ista može dostaviti poštom, nakon
pisanog zahtjeva i dostave dokaza o izvršenoj uplati. Zahtjev se
može dostaviti na faks +387 (0)51 246-550.
Plaćanje za "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja
Luka, unutar BiH vrši se prekoUnicredit bank a.d. Banja Luka na
račun broj: 551001-0003-4008-49, sa identifikacijom svrhe:
Kupovina tenderske dokumentacije broj: T-01-20/14.
Plaćanje za "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja
Luka, izvan BiH vrši se prekoUnicredit Bank a.d. Banja Luka,
snjift BLBABA22, korespodentna banka BKAUATNJNJ (Bank
Austria CA Vienna),IBAN:BA395517904801164548, sa naznakom:
Za "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka i
identifikacijom svrhe: Kupovina tenderske dokumentacije broj:
T-01-20/14.
ANEKS A
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Zdravko Puzić
Adresa: Ramići bb
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
Telefon: 051394160
Faks: 051392712
Elektronska po{ta: zdravko.puzic@elprenos.com
Internet adresa:www.elprenosbih.ba
(A-8832-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: