Nabavka usluga sanacije mosta preko rijeke Željeznice na Ilidži, rekonstrukcije mosta preko Babinog potoka u Babinom Potoku, rekonstrukcije mosta preko potoka Komotin u Podmilačju, rekonstrukcije mosta preko Lohinjske rijeke u Donjoj Lohinji, rekonstrukcije mosta preko Crne , Garež , sanacije mosta preko rijeke Drinjače u Gojsalićima , sanacije mosta preko Duboke doline na Komaru , rekonstrukcije/sanacije tunela Ivan , Ivan sedlo

Datum objave: 24.01.2020. 11:10 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

260-1-2-15-3-15/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB 4200339240004
Kontakt osoba Kontakt osoba: Neven Pavlinović, dipl.ing.građ. Telefon: (033) 56 34 60
Faks: (033) 25 03 87 e-mail: npavlinovic@jpcfbih.ba
Adresa Terezija 54
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-370
Faks (033) 250-400
Elektronska pošta bmujezinovic@jpcfbih.ba
Internet adresa www.jpcfbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

1. Sanacija mosta preko rijeke Željeznice na Ilidži, 2. Rekonstrukcija mosta preko Babinog potoka u Babinom Potoku, 3.
Rekonstrukcija mosta preko potoka Komotin u Podmilačju, 4. Rekonstrukcija mosta preko Lohinjske rijeke u Donjoj Lohinji,
5. Rekonstrukcija mosta preko Crne , Garež , 6. Sanacija mosta preko rijeke Drinjače u Gojsalićima , 7.Sanacija mosta preko
Duboke doline na Komaru , 8. Rekonstrukcija/sanacija tunela “Ivan , Ivan sedlo,

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

1. Sanacija mosta preko rijeke Željeznice na Ilidži (M17-009-405), na cesti M17, dionica Stup 3 - Blažuj, km 2+635 ;
2. Rekonstrukcija mosta preko Babinog potoka u Babinom Potoku (M5-009-288), na cesti M5, dionica Jajce Jug – Donji
Vakuf 1, km 23+025;
3. Rekonstrukcija mosta preko potoka Komotin u Podmilačju (M16-006-246), na cesti M16, dionica Crna Rijeka-Jajce Jug, km
18+285;
4. Rekonstrukcija mosta preko Lohinjske rijeke u Donjoj Lohinji (M4-009-504), na cesti M4, dionica Doboj-Donja Orahovica,
km 23+498;
5. Rekonstrukcija mosta preko Crne , Garež (M18.1-001-448), na cesti M18.1, dionica Ustikolina-Trnovo, km 46+237;
6. Sanacija mosta preko rijeke Drinjače u Gojsalićima (M19.2-001-97), na cesti M19.2, dionica Kladanj-Vlasenica, km 2+323;
7. Sanacija mosta preko Duboke doline na Komaru (M5-3-15), na cesti M5, dionica Donji Vakuf-Turbe, km17+093;
8. Rekonstrukcija/sanacija tunela “Ivan” (T17-011-46) L=646m, Ivan sedlo, na cesti M17, dionica Tarčin-Konjic, km 7+750,


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71322000-1 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema obimu usluga datom u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

173504,27

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

dato u rubrici Kratak opis

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

u skladu sa rokovima datim u projektnom zadatku

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

12.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.2.2020. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 13.2.2020. 12:15:00
Adresa i mjesto JP Ceste FBiH, Terezije 54, Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni organ zadržava pravo da eventualnu nabavku dodatnih usluga provede u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
260-1-2-15-3-15/20
PODIJELI: