Nabavka usluga servisiranja i održavanja kontradiverzione opreme, opreme za videonadzor, sistema protuprovale i sistema vatrodojave

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 437-7-2-4-224/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Jasmina Kulenović
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200703820003
Telefon: 033284524
Faks: 033217966
Elektronska po{ta: info@szzp.gov.ba
Internet adresa:www.szzp.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga servisiranja i održavanja kontradiverzione opreme,
opreme za videonadzor, sistem protuprovale i sistem vatrodojave
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
LOT 1 Pružanje usluga servisiranja i održavanja
kontradiverzione opreme (Zgrada Parlamentarne
skupštine BiH, Sarajevo )
LOT 2 Pružanje usluga servisiranja i održavanja opreme za
videonadzor (Zgrada Parlamentarne skupštine BiH,
Trg BiH 1, Sarajevo , Zgrada Prijateljstva između
Grčke i BiH, Trg BiH 1, Sarajevo, Zgrada JP NIO
Službeni list, Džemala Bijedića 39 , Sarajevo
LOT 3 Pružanje usluga servisiranja i održavanja sredstava
veze (Zgrada Parlamentarne skupštine BiH, Trg BiH
1, Sarajevo)
LOT 4 Pružanje usluga servisiranja i održavanja opreme za
videonadzor i sistema protuprovale i sistema
vatrodojave (Zgrada Institucija BiH, Kneza
Domagoja bb, Mostar)
LOT 5 Pružanje usluga servisiranja i održavanja KDZ
opreme ( Zgrada Institucija BiH , Kneza Domagoja
bb, Mostar)
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 29.4.2014. Vrijeme: 13:00
Adresa i mjesto: Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i
Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo.
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Svaki ponudjač koji je zainteresovan za učešće u gore navedenoj
nabavci obavezan je lično , putem faksa ili maila dostaviti pismeni
zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije( bez naknade) sa
punim nazivom i adresom ponudjača, brojem telefona i telefaksa,
najkasnije do 25.04.2014. godinedo 15.00 sati. Nakon navedenog
roka , zahtjevi se neće uzeti u razmatranje.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Jasmina Kulenović
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033284562
Faks: 033217966
Elektronska po{ta: info@szzp.gov.ba
Internet adresa:www.szzp.gov.ba
(D-6053-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: