Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila u Banja Luci i Doboju

Datum objave: 16.02.2021. 12:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1030-1-2-12-3-15/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv REPUBLIČKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
IDB/JIB 4402160810004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sanja Petrušić
Adresa Trg Republike Srpske 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-626
Faks (051) 304-520
Elektronska pošta s.petrusic@inspektorat.vladars.net
Internet adresa www.inspektorat.vladars.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

44700,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila u Banja Luci i Doboju

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila u Banja Luci i Doboju

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

4.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.3.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Trg Republike Srpske 8, Banja Luka, VI sprat kancelarija broj 9
Datum i vrijeme 4.3.2021. 13:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Sanja Petrušić
Adresa Trg Republike Srpske 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-626
Faks (051) 304-520
Elektronska pošta s.petrusic@inspektorat.vladars.net
Internet adresa www.inspektorat.vladars.net

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Sanja Petrušić
Adresa Trg Republike Srpske 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-626
Faks (051) 304-520
Elektronska pošta s.petrusic@inspektorat.vladars.net
Internet adresa www.inspektorat.vladars.netANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 -Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila u Banja Luci

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje i održavanje motornih vozila u Banja Luci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u Aneksu 3 tenderske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

37000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi (udaljenost od sjedišta ugovornog organa) 25,00 %
2 Cijena 75,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 4.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 4.3.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 4.3.2021. 13:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 -Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila u Doboju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje i održavanje motornih vozila u Doboju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u Aneksu 3 tenderske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7700,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi (udaljenost od sjedišta ugovornog organa) 25,00 %
2 Cijena 75,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Doboj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 4.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 4.3.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 4.3.2021. 13:00

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1030-1-2-12-3-15/21
PODIJELI: