Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozila - VW i ostala vozila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-2-1-916/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Jerko Kordić, dipl.ing.cest.pr.
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335729
Faks: 036335773
Elektronska po{ta: jerko.kordic@ephzhb.ba
Internet adresa:www.ephzhb.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma PDV-a
u KM: 70.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje i održavanje motornih vozila u Proizvodnji
električnom energijom za period od 24 mjeseca (vozila locirana na
području HNŽ i ZHŽ) - VNJ i ostala vozila
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje i održavanje vozila
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Servisno-radionički prostor ponuditelja na području HNŽ ili ZHŽ
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
sukladno tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 3.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:10.6.2014 Vrijeme:12:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 10.6.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Natječajna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana od
08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon
036/335-736 ili fax 036/335-787. Dobavljači mogu preuzeti ten-
dersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavljač nije u moguć-
nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, može mu se na
njegov zahtjev dostaviti običnom ili brzom poštom (u slučaju da se
dostavljanje vrši brzom poštom troškove dostavljanja snosi dobav-
ljač). Prilikom preuzimanja natječajne dokumentacije zainteresira-
ni ponuđači su dužni predočiti dokaz o uplati nepovratne naknade
od 30,00 KM sa PDV-om na žiro račun Naručitelja
broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili
broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC:
UNCRBA22DŽDŽDŽ, IBAN: BA393380604800353987 kod
UniCredit Bank d.d., Ul. Kardinala Stepinca bb, Mostar, s
naznakom "Servisiranje i održavanje vozila u Proizvodnji
električnom energijom za period od 24 mjeseca (vozila locirana na
području HNŽ i ZHŽ) - VNJ i ostala vozila
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Mario Kljajo
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
Telefon: 036335736
Faks: 036335787
Elektronska po{ta: mario.kljajo@ephzhb.ba
Internet adresa:www.ephzhb.ba
(A-7358-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: