Nabavka usluga servisiranja liftova i platformi u objektima MUP-a KS

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

MUP KANTONA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 202-1-2-1-318/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Halid Matoruga
Adresa: La benevolencija br 16
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200220350006
Telefon: 033286731
Faks: 033655917
Elektronska po{ta: javnenabavke@mup.ks.gov.ba
Internet adresa:mup.ks.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivno pružanje usluga servisiranja liftova i platformi u
objektima MUP-a KS
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivno pružanje usluga servisiranja liftova i platformi u
objektima MUP-a KS
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
datouTD
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
datouTD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
datouTD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
datouTD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 1.7.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 1.7.2014. Vrijeme: 15:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 1.7.2014. Vrijeme: 16:30
Mjesto: La Benevolencija br. 16
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može dobiti svaki radni dan od 10-15
sati. Nepovratna naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30
KM. Uplata tenderske dokumentacije vrši se na račun broj
338-000-22 100 19263, depozitni račun Kantona Sarajevo
(vrsta prihoda 722631, budžetska organizacija 1701001, općina
077)
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje liftova- lift na hidraulični pogon nosivost/nazivna
brzina 320 kg/0,6/0,15 m/s
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje liftova- lift na hidraulični pogon nosivost/nazivna
brzina 320 kg/0,6/0,15 m/s
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
datouTD
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
datouTD
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 60,00 %
2. Rok pružanja usluge od momenta narudžbe, učešće: 20,00 %
3. Uslovi i način plaćanja, učešće: 10,00 %
4. Garancija na ugrađene originalne dijelove i izvršene usluge,
učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Lokacije MUP-a
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje platforme za prevoz invalidnih lica nosivost 250 kg
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje platforme za prevoz invalidnih lica nosivost 250 kg
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
datouTD
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
datouTD
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 60,00 %
2. Rok pružanja usluge od momenta narudžbe, učešće: 20,00 %
3. Uslovi i način plaćanja, učešće: 10,00 %
4. Garancija na ugrađene originalne dijelove i izvršene usluge,
učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Lokacije MUP-a
(A-8503-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: