Nabavka usluga servisiranja službenih automobila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I
SPORTA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 221-7-2-4-12/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Federalno ministarstvo kulture i sporta
Kontakt osoba: Zdenko Čabrilo
Adresa: Obala Maka Dizdara 2
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4227298880007
Telefon: 033254142
Faks: 033254151
Elektronska po{ta: dzenana.susa@fmks.gov.ba
Internet adresa:www.fmks.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Usluge servisiranja službenih automobila
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Naveden u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 10.6.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Obala Maka Dizdara 2
(D-7800-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: