Nabavka usluga servisiranja vozila, medicinske opreme i nemedicinske opreme (mlin za kafu, mašina za peglanje, mašina za pranje suđa i veša...)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JZU UNIVERZITETSKA BOLNICA FOČA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 1328-1-2-1-10/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Univerzitetska bolnica Foča
Kontakt osoba: Stanoje Begović
Adresa: Studentska br. 5
Poštanski broj: 73300
Opština/Grad: Foča
IDB/JIB: 4403578070003
Telefon: 058210417
Faks: 058210417
Elektronska po{ta: bolnicaf@bolnicafoca.com
Internet adresa:www.bolnicafoca.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga servisiranja
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
21.5.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Univerzitetska bolnica Foča, Studentska br. 5, Foča
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Stanoje Begović
Adresa: Studentska br. 5
Poštanski broj: 73300
Opština/Grad: Foča
Telefon: 058210417
Faks: 058210417
Elektronska po{ta: bolnicaf@bolnicafoca.com
Internet adresa:www.bolnicafoca.com
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Servisiranje nemedicinske opreme
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1 godina
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
20.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Način plaćanja,učešće: 40,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Univerzitetska bolnica Foča
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Servisiranje medicinske opreme
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1 godina
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
100.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Način plaćanja,učešće: 40,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Univerzitetska bolnica Foča
ANEKS B
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Servisiranje vozila
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1 godina
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
IIIPodkriteriji
1. Cijena,učešće: 60,00 %
2. Način plaćanja,učešće: 40,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Univerzitetska bolnica Foča
(A-6372-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: