Nabavka usluga sistema za prihvat i otpremu aviona, putnika i prtljage

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

JP "MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA"
D.O.O.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 259-1-2-1-30/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o.
Kontakt osoba: Mensud Brčaninović
Adresa: Gornje Dubrave bb
Poštanski broj: 75270
Opština/Grad: Živinice
IDB/JIB: 4209372030004
Telefon: 035745610
Faks: 035745611
Internet adresa:www.tuzla-airport.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton
I.5.c. Djelatnost: Djelatnosti zračne luke
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta
pošte
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Definisano tendreskom
dokumentacijom
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o nabavci sistema za prihvat i otpremu aviona, putnika i
prtljage
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka sistema za prihvat i otpremu aviona, putnika i prtljage
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Definisano tenderskom dokumentacijom
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., Gornje Dubrave bb, 75
270 Živinice
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 17.6.2014. Vrijeme: 14:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 17.6.2014. Vrijeme: 14:30
Mjesto: JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., Gornje Dubrave
bb, 75 270 Živinice, kancelarija broj 9
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za tendersku dokumentaciju plaća se iznos od 20,00 KM koji se
uplaćuje na račun broj: 1321000309135613 kod NLB banke d.d.
Tuzla. Ovaj iznos pokriva stvarne troškove slanja tenderske
dokumentacije ponuđačima. Zainteresovani ponuđači dužni su uz
zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije dostaviti ovjeren
primjerak uplatnice kao dokaz o izvršenoj uplati novčane naknade
za tendersku dokumentaciju. Ugovorni organ će dobavljačima
otpremiti tendersku dokumentaciju u roku od tri dana nakon
prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije i dokaza
o uplati navedene novčane naknade. Zainteresovani dobavljači
imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego što je
otkupe.
(A-7766-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: