Nabavka usluga sječe i izrade, primicanja šds animalom, privlačenja šds animalom i traktorom, te iznosa prostornog drveta animalom u odjelima 72/1,81,114/2,87/1, 54/1, 54/2, 82/1 i 88, 100/1,102, 34, 26,128,123/1,25 PJ Klekovača-Drinić i 106,138,136,135,101 PJ Bobija-Ribnik

Datum objave: 13.09.2019. 08:48 / Izvor: Akta.ba, 11.09.2019.

12. Sep 19

Poziv za usluge u šumarstvu broj: 01-02-2530/19 za 11.09.2019.god. ŠG 'Oštrelj-Drinić'

 

JPŠ „ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" a.d. SOKOLAC

ŠG „OŠTRELj-DRINIĆ", DRINIĆ

 

Broj: 01-02-2530/19

Datum: 11.09.2019. godine

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA UČEŠĆE

U POSTUPKU DODJELE UGOVORA O USLUGAMA IZ ANEKSA II. DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

Ovim Pozivom za dostavljanje ponuda, pozivate se da dostavite ponude za učešće u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama, za izvršenje usluga sječe i izrade, primicanja šds. animalom, privlačenja šds. animalom i traktorom, te iznosa prostornog drveta animalom u odjelima, iskazano po lotu kako slijedi:

 

LOT-1: odjel 72/1 PJ „Klekovača-Drinić",

LOT-2: odjel 81 PJ „Klekovača-Drinić",

LOT-3: odjel 114/2 PJ „Kpekovača-Drinić",

LOT-4: odjel 106 PJ „Bobija-Ribnik",

LOT-5: odjel 87/1 PJ „Klekovača-Drinić",

LOT-6: odjeli: 54/1, 54/2, 82/1 i 88 PJ „Klekovača-Drinić",

LOT 7: odjeli: 100/1,102, 34, 26,128,123/1, 25 PJ „Klekovača-Drinić" i odjeli 138,136,135,101 PJ „Bobija-Ribnik",

 

u ime JPŠ„Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, ŠG „Oštrelj-Drinić", Drinić. 1. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU

Naziv ugovornog organa: JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, ŠG„Oštrelj-Drinić", Drinić.

 

Adresa: Centar br.10, 79290 Petrovac-Drinić

Identifikacioni broj (JIB): 4400632340004

Telefon: 050/465-012,

faks: 050/465-013

E-mail:. ostreljdrinic@sumers.org

Web: www.sumers.org

 

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa kandidatima /ponuđačima je tehnički direktor, Dragana Vukčević, dipl.inž.šum., telefon: 050/465-012. E-mail:. ostreljdrinic@sumers.org

 

Ponućači se upozoravaju da sve inFormaite u vezi sa postupkom javne nabavke (zahtjev za pojašnjenje i druge inFoomaiiJe') mogu da dobiju isključivo od nadležne/ih kontakt osobe/a Gili Službe) iz tačke 1. u protivnom drugi način kooespodeniije ugovorni organ ne smatra validnim.

U slučaju da je za pripremu ponude neophodno obići mjesto ili lokaciju gdje će se pružiti usluge ili izvoditi radovi, zainteresovani ponuđači su dužni pismeno najaviti prisustvo prilikom obilazaka mjesga ili lokacije, a ugovorni organ će omogućiti obilazak mjesta ili lokacije za sve zainteresovane ponuđače istog dana u isto vrijeme.

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji. Izuzetno se komunikacija između ugovornog organa i ponuđača može obavljati i putem faksa i e-maila na broj faksa i e-mail adresu označenu u ovom pozivu.

 

2. PREDMET NABAVKE

2.1.      Predmet nabavke su usluge sječe i izrade, primicanja šds. animalom, privlačenja šds. animalom i traktorom, te iznosa prostornog drveta animalom na području ŠG „Oštrelj-Drinić" Drinić, kako slijedi:

 • LOT1: Usluge sječe i izrade, privlačenja šds. traktorom, primicanja i iznosa šds. animalom u odjelu 72/1 PJ „Kpekovača-Drinić",
 • L0T 2: Usluge sječe i izrade, privlačenja šds. traktorom, primicanja i iznosa šds. animalom u odjelu 81 PJ „Klekovača-Drinić",
 • LOT 3: Usluge sječe i izrade, privlačenja šds. traktorom, primicanja i iznosa šds. animalom u odjelu 114/2 PJ „Klekovača-Drinić",
 • LOT 4: Usluge primicanje šds. animalom,privlačenja šds. traktorom i iznosa šds. u odjelu 106 PJ „Bobija-Ribnik",
 • LOT 5: Usluge sječe i izrade, privlačenja šds. traktorom i animalom, primicanja i iznosa šds. animalom u odjelu 87/1 PJ „Klekovača-Drinić",
 • LOT 6: Usluge sječe i izrade, privlačenja šds. traktorom i animalom (slučajni užici) u odjelima: 54/1, 54/2,82/1 i 88 PJ „Klekovača-Drinić",
 • LOT 7: Usluge iznosa šds. animalom u odjelima: 100/1, 102, 34, 26, 128, 123/1, 25/2 PJ „Klekovača-Drinić" i odjelima: 138,136,135 i 101 PJ „Bobija-Ribnik".

 

2.2.      Nabavka se provodi na osnovu Odluke Uprave, broj: 02-6440/19, od 10.09.2019. godine.

2.3.      Vrsta ugovora: usluge u šumarstvu 77200000-2(JRJN).

2.3.1. Procijenjena vrijednosg nabavke (bez PDV-a) za navedene usluge u šumarstvu ukupno iznosi 618.234,37 KM.

2.4.      Mjesto izvršenja usluge je na području ŠG„Oštrel»-Drinić", Drinić.

2.5.      Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu.

u slučaju da ponućač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene. njegova ponuda će biti odbačena.

2.6.      Ponuđač za svaki lot može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude ponuđača koji preda ili učestvuje u više ponuda, samostalno ili u okviru grupe ponućača za isti lot, biće odbačene sve njegove ponude za taj lot.

2.7.      Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

2.8.      Plaćanje predmetnih usluga će se vršiti u roku 30 dana. od dana ispostavljanja fakture.

2.9.      Ugovor se zaključuje za svaki lot posebno, a ako je jedan ponuđač najuspješniji za dva ili više lotova, ugovorni organ može zaključiti jedan ugovor za sve lotove na kojima je ponuđač pobijedio (član 16. ZJN BiH).

2.10.     Rok za završetak usluga odrećuje ugovorni organ navedeni rok se ne može mijenjati i obaveza svakog ponućača je da prihvati isti.

NAPOMENA:

Ugovorni organ će izvvšiti plaćanje za izvvšene usluge v roku od 30 dana po ispostavljanju Fakture i to samo kada šds. 6udu na kamionskom putu, odnosnr kada je zavošena sječa i privlačenje. a sve u skladu sa Zaključkom Uprave JP brot: 01-2639/16. od 27.4.2016. godine.

 

3. MJESTO, DATUM I VRIJEME PODNOŠENjA PONUDA

3.1.      Rok za podnošenje ponuda ističe dana 30.9.2019. godine u 08:00 sati, a otvaranje ponuda će biti istog dana u 09:00 sati. Sve ponude koje budu dostavljene nakon isteka navedenog roka će biti vraćene kandidatu/ponuđaču neotvorene.

Ugovorni organ će javno otvaranje ponuda kvalifikovanih kandidata provesti u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B (Sl. gl. BiH, br. 66/16), Zakona o javnim nabavkama.

3.2.      Ponude se podnose na sljedeću adresu: Centar br.10, 79290 Petrovac, ŠG „Oštrelj-Drinić", Drinić.

Ponuda ponućača mooa biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u pozivu za dostavljanje ponuda i za ugovorni organ nije oelevantno kada je ona poslata niti na koji način. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

3.3.      Na koverti ponude mora biti naznačeno:

 • naziv i adresa ugovornog organa,
 • naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,
 • evidencijski broj nabavke (broj JP),
 • naziv predmeta nabavke, odnosno lota na koji se ponuda odnosi,
 • naznaka „ne otvaraj".

3.4.      Kada ponućač neposredno dostavlja ponudu, izmjenu ponude, dopunu ponude ili zahtjev za odustajanje od ponude, ugovorni organ je obavezan o tome izdati pisanu potvrdu ponućaču. Postupanje sa zaprimljenim ponudama se vrši na način propisan članom 15. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentaiije i ponuda.

 

4. SADRŽAJ PONUDE

4.1. Ponuda treba sadržavati slijedeće elemente (član 58. Zakona):

a)         Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u ANEKSU 2.;

b)         Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u ANEKSU 3.;

s) Rješenje o registraciji ili Opštinsko rješenje kod UD, SZR, SP, itd. - sa ovjerom ne starijom od tri mjeseca;

sJ) Izjava o tehničkoj opremljenosti (popisna lista osnovnih sredstava - dokaz o pristupu osnovnim sredstvima - mot. pile, traktori, animalna zaprega - dokaz o vlasništvu, ugovor o iznajmljivanju, ugovor o zajedničkom nastupu i tome slično);. e) Potvrda o uredno izvršenim ugovorima (Referens lista za period ne duži od tri godine) mora sadržavati sljedeće podatke:

 • naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata,
 • predmet ugovora,
 • vrijednost ugovora,
 • vrijeme i mjesto izvršenja ugovora,
 • navode o uredno izvršenim ugovorima;

O Garancija za ozbiljnost ponude - 1,5 % od procijenjene vrijednosti usluga

(obavezno se dostavlja samo za vrijednosti Lot-a veće od 100.000,00 KM, uplatnica ili bankarska garancija u aneksu 7);

d) Sastavni dio ponude je Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 45. stav

(1)        tačka od a) do d) ZJN BIH, potpisana i popečaćena te uredno ovjerena od nadležne institucije (opštinski organ ili notar) popunjena u skladu sa šemom datom u ANEKSU 4; ć) Sastavni dio ponude je Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 50. tačke

d), e) i g) ZJN BIH, potpisana i popečaćena od strane ponuđača, popunjena u skladu sa šemom datom u ANEKSU 5;

j) Sastavni dio ponude je Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 52. stav

(2)        ZJN BIH, potpisana i popečaćena od strane ponuđača, popunjena u skladu sa šemom datom u ANEKSU 6 (sa ovjerom opštinskog organa ili notara,ne starijom od tri mjeseca); j) Rješenje o ispunjenosti minimalnih uslova za izvođenje radova u šumarstvu

-           LICENCA, Ministarstva šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede ili drugog nadležnog Ministarstva (bitan jedatum važenja licence idatum ovjere koji ne smije biti stariji od tri mjeseca), a rok za dostavljanje je do potpisivanja Ugovora;

k) Sastavni dio ponude je Obrazac povjerljivih informacija ( ANEKS 8) I) Sadržaj ponude - popis dokumentacije koja je priložena u ponudi (ANEKS 2. strana 5 od 5);

1j) Nacrt ugovora - (aneks 9). NAPOMENA:

Ukoliko se dostavlja referens lista od strane JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolaa, priznaće se samo potvrda izdata u generalnoj direkiiji ugovornog organa, a ne Potvrda koja je izdata u nekom od organizačionih dijelova.

Ponuđač može uz Izjavu odmah dostaviti i tražene dokaze koji su navedeni u Izjavi. Ovim se ponuđač oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja dokaza ako bude izabran.

4.2. PONUĐAČ koji je izaboan kao najpovoljniji u roku od 5 dana nakon gšijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. dužan je da dostavi:

4.2.1.    Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji registracije;

Ako ponudu dostavlja fizičko liie kao preduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika - preduzetnika:

4.2.2.    Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

4.2.3.    Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;

4.2.4.    Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

4.2.5.    Spisak radnika ovjeren od nadležne Poreske uprave, kao dokaz kvalifikacione strukture (original ili sa ovjerom ne starijom od tri mjeseca);

 

5.         GARANCIJA ZA OZBILjNOST PONUDE

Garancija za ponudu može biti u jednom od slijedećih oblika:

a)         bezuslovna bankovna garancija ( original),

b)         gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

U slučaju dostavljanja ponuda za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je 1,5 % od procijenjene vrijednosti radova koji se daju na izvođenje. Garancija za ozbiljnost ponude se zahtjeva ukoliko je UKUPNA vrijednost LOT-a jednaka ili veća od 100.000 KM.

 

6.         GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENjE UGOVORA

6.1.      Ugovorni organ će tražiti garanciju za izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je 10 % od vrijednosti ugovora.

6.2.      Garancija za dobro izvršenje ugovora može biti u jednom od slijedećih oblika:

a)         bezuslovna bankovna garancija,

b)         gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

6.3.      Uslovi zadržavanja garancije za dobro izvršenje ugovora:

- naručilac će za svaki dan zakašnjenja sa početkom izvršenja radova/usluga, kao i za svaki dan zakašnjenja sa završetkom ugovorenih radova/usluga, Izvođaču radova/usluga naplatiti 0,2% vrijednosti ugovorenih radova/usluga, maksimalno do 6% vrijednosti Ugovora, nakon čega slijedi raskid ugovora, osim ukoliko do toga ne dođe usled više sile ili uz saglasnost naručioca.

6.4. Uslovi povrata garancije za dobro izvršenje ugovora: po izvršenom tehničkom prijemu radova od strane komisije za tehnički prijem.

 

7.         KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

7.1. U skladu sa članom 64. ZJN BiH, kriterij za odjelu ugovora je najniža cijena tehnički prihvatljive ponude. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički prihvatljive ponude.

NAPOMENA:

Ponude sa većim cijenama od planiranih ekonomskih cijena iz projekta Javnog preduzeća smatraju se neprihvatljivim u skladu sa članom 25. stav 3. Pravilnika o javnim nabavkama usluga i radova u šumarstvu i nadzoru nad njihovim izvođenjem br. 02-3433/17, od 18.5.2017. godine, izdatog od strane JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac.

 

8.         PERIOD VAŽENjA PONUDE

Ponude moraju važiti do 90 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako dobavljač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatraće se da je dobavljač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda neće razmatrati u dal»em toku postupka. Period važenja ne može biti kraći od roka navedenog u ovom pozivu. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u ovom pozivu.

PONUDA MORA BITI ČVRSTO UVEZANA JEMSTVENIKOM, A SVE STRANI11E PONUDE NUMERISANE, OSIM GARANCIJE ZA OZBILjNOST PONUDE.

 

9.         NEPRIRODNO NISKE PONUDE

9.1.      Ako ugovorni organ ocijeni da su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuđene cijene usluga, ugovorni organ će pismeno zahtijevati od ponuđača da obrazloži ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ne ponudi osnovano obrazloženje, koje može između ostalog sadržavati i poređenje sa cijenama na tržištu, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu.

9.2.      Ugovorni organ će obavezno zatražiti obrazloženje neprirodno niske ponude, u sljedećim slučajevima:

•          ako je cijena ponude za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ako su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili

•          ako je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

Ovo pravilo ne sprečava ugovorni organ da zatraži obrazloženje neprirodno niske ponude i iz drugih razloga propisanih članom 66. Zakona.

9.         3. U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje i.< kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti pružiti uslugu/izvesti radove po toj cijeni, takvu ponudu može odbiti.

Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o gome obavjestiti ponuđača u lismenoj formi,

 

10.       ISPRAVKA RAČUNSKIH GREŠAKA

10.1,     Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno dobavljaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa posgupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je dobavljač pisanim putem prihvagio ispravku u roku koji je odredio ugovorni organ, Ako dobavljač ne prihvati predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču,

10.2.     Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima:

a)         kada posgoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička ! reška;

b)         ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebio je ispraviti konačan iznos;

c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos,

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih gšnuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbija. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati,

 

11.       ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA

Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor ojavnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak u roku koji je određen članom 101. Zakona.

 

PRILOG:

рreuzmi

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: