Nabavka usluga sječe i izvoza šumskih drvnih sortimenata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO
"SREDNJOBOSANSKE ŠUME" /
ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO "ŠUME
SREDIŠNJE BOSNE" / ŠUMSKOPRIVREDNO
DRUŠTVO "SREDNJOBOSANSKE ŠUME" D.O.O.
DONJI VAKUF
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 457-1-2-1-110/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Šumskoprivredno društvo "Srednjobosanske šume" /
Šumskogospodarsko društvo "Šume Središnje Bosne" /
Šumskoprivredno društvo "Srednjobosanske šume" d.o.o. Donji
Vakuf
Kontakt osoba: Lejla Mujić-Hodžić
Adresa: Ul. 770. slavne brdske brigade b.b.
Poštanski broj: 70220
Opština/Grad: Donji Vakuf
IDB/JIB: 4236311640001
Telefon: 030270735
Faks: 030260730
Elektronska po{ta: javne.nabavke@sumesb.com.ba
Internet adresa:http://www.sumesb.com.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sječa i izvoz šumskih drvnih sortimenata
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su
registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovinskim
registrima (dato u tenderskoj dokumentaciji).
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
- da ekonomsko i financijsko stanje garantira uspješnu
realizaciju ugovora (dato u tenderskoj dokumentaciji).
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
- da tehnička i profesionalna sposobnost garantira uspješnu
realizaciju ugovora (dato u tenderskoj dokumentaciji).
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 9.6.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.6.2014. Vrijeme: 13:30
Mjesto: Ulica 770. slavne brdske brigade b.b. Donji Vakuf
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
- uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu 10 KM po
lot-u vrši se na žiro račun kod: Hypo Alpe Adria Bank
3060450000015807
- ponude se dostavljaju osobno ili putem pošte sa naznakom
"ponuda za javne nabavke za usluge na sječi i izvozu drvnih
sortimenata", na adresu ugovornog organa.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sječa i izvoz šumskih drvnih sortimenata
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Šumarija Bugojno, G.J."Skrta Nišan" odjel 119, odsjek "01,02"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1194 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
24.369,54 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do 31.12.2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Šumarija Bugojno
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sječa i izvoz šumskih drvnih sortimenata
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Šumarija Bugojno, G.J."Skrta Nišan" odjel 172, odsjek "01,02"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
3011
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
65.248,37 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do 31.12.2014.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Šumarija Bugojno
(A-7264-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: