Nabavka usluga sječe-iznosa drvnih sortimenata u odjelima 29 i 30 GJ Gata i 23 GJ Mutnica, Podružnica Šumariaj Cazin

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 136-7-2-4-376/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o
Kontakt osoba: Enes Suljic
Adresa: Radnička bb
Poštanski broj: 77240
Opština/Grad: Bosanska Krupa
IDB/JIB: 4263074140004
Telefon: 037473670
Faks: 037473671
Elektronska pošta: javnenabavke@ussume.ba
Internet adresa:ussume.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Unsko-sanski kanton
I.3.c. Djelatnost: Ostalo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Usluge sječe-iznosa drvnih sortimenata u odjelima 29 i 30 GJ
"Gata" i 23 GJ "Mutnica" Podružnica "Šumariaj" Cazin
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
kao u nazivu lot-a
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 6.5.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: Radnička bb, Bos.Krupa
(D-6719-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: