Nabavka usluga sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata Podružnica Šumarija Ključ

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 136-1-2-1-371/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o
Kontakt osoba: Enes Suljic
Adresa: Radnička bb
Poštanski broj: 77240
Opština/Grad: Bosanska Krupa
IDB/JIB: 4263074140004
Telefon: 037473670
Faks: 037473671
Elektronska po{ta: javnenabavke@ussume.ba
Internet adresa:ussume.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Unsko-sanski kanton
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 6
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 27.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10.00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Radnička bb, Bos.Krupa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija preuzima se lično ili putem pošte (PTT
BIH) uz predočen dokaz o uplati za istu. Uplata se vrši na tran.račun
br: 3385302261144206.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sječe-izvoza drvnih sortimenata u odjelu 30 GJ
"Ošljak-Golaja" Podružnica "Šumarija" Ključ
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tend.dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
43.129,41 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge iznosa drvnih sortimenata u odjelu 30 GJ "Ošljak-Golaja"
Podružnica "Šumarija" Ključ
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
17.316,36 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata u odjelu 121 GJ
"Risovac-Bihać" Podružnica "Šumarija" Bihać
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
386.761,16 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata o odjelu 58/2 zona I
i II GJ "Risovac-Krupa" Pogon gospodarenja za općinu Bos.Krupa
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
125.092,29 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge sječe-izvoza drvnih sortimenata u odjelu 61 zona I i II GJ
"Risovac-Krupa" Pogon gospodarenja za općinu Bos.Krupa
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
136.895,31 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge iznosa drvnih sortimenata u odjelu 61 zona I i II GJ
"Risovac-Krupa" Pogon gospodarenja za općinu Bos.Krupa
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
36.940,37 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
(A-6714-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: